ІНІЦІАТИВИ ВСЕСВІТНЬОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТУРИЗМІ

Ключові слова: туризм, інновації, технології, Всесвітня туристична організація, стартапи

Анотація

В сучасних умовах значної актуальності набувають питання щодо визначення підходів, інструментів та джерел післявоєнного відновлення України. План економічного відродження має стати наймасштабнішим проектом модернізації вітчизняної економіки та відбудови зруйнованих інфраструктурних об’єктів, що передбачає залучення фінансових ресурсів, обґрунтування параметрів інвестиційних проєктів на засадах сучасних тенденцій розвитку світової економіки. Досвід багатьох країн свідчить, що сфера туризму, за умови реалізації певних трансформацій як на центральному, так і регіональному рівнях, є однією з тих галузей сфери обслуговування, яка забезпечує швидке відновлення та зростання. Запорукою успішності такого варіанту розвитку подій є впровадження інноваційних технологій в туризмі з метою забезпечення високої якості обслуговування мандрівників, відповідного рівня безпеки та комфорту. Впровадження сучасних інноваційних та доступних технологій з наступним раціональним використанням їх у практичній діяльності є пріоритетним завданням сфери туризму, а сама сфера туризму є чудовим простором для застосування та адаптації інноваційних технологій з метою подолання існуючих викликів та загроз. Сьогодні під інноваційною моделлю у туризмі розуміють сукупність взаємозалежних і взаємодоповнюючих елементів, головними з яких є: система продукування наукових знань та інновацій, система комерціалізації наукових знань та інновацій, система управління та регулювання інноваційним розвитком. Успіх впровадження інноваційної моделі розвитку туристичної сфери в повному обсязі залежить від гармонічного і комплексного взаємозв’язку всіх вище перерахованих складових. Провідне місце в системі розроблення та запровадження інноваційних технологій в сфері туризму займає Всесвітня туристична організація. Ступінь інноваційного розвитку туристичної галузі визначають такі фактори, як ринкова кон’юнктура, рівень освіти та кваліфікації кадрів, розвиток інфраструктури та рівень взаємодії центральних та місцевих органів влади, а також бізнес-спільноти туристичної та суміжних галузей. Саме на цих питаннях зосереджені рекомендації UNWTO щодо подолання сучасних викликів і загроз в сфері туризму.

Посилання

Михайлова Л.І., Гуторов О.І., Турчіна С.Г. , Шарко І.О. Інноваційний менеджмент : навч. посібник. Вид. 2-ге, доп. Київ: Центр учбової літератури, 2015. 234 с.

Гризовська Л. О. Особливості та сучасні тенденції управління туристичним бізнесом в Україні. Економіка та управління підприємствами. 2018, Випуск 28-1. С. 115-118. URL: bses.in.ua/journals/2018/26_1_2018/24.pdf.

Давидова О. Особливості застосування інновацій у розвитку туристичної галузі України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015, № 7 (172). C. 65-69.

Романенко О., Яворська, О. Особливості інновацій в туризмі та індустрії гостинності. Інвестиції: практика та досвід, 2018, (8), С. 5-9.

Редько В. Особливості методології проектного менеджменту в туристичному бізнесі. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Менеджмент інновацій. 2016, Т. 24, вип. 6. С. 114-122.

Innovation, education and investments. World Tourism Organization. URL: https://www.unwto.org/innovation-investment-and-digital-transformation

Mykhailova L.I., Hutorov O.I., Turchina S.H., Sharko I.O. (2015) Innovatsiinyi menedzhment [Innovation management]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 234 p.

Hryzovska, L. (2018) Osoblyvosti ta suchasni tendentsii upravlinnia turystychnym biznesom v Ukraini [Features and modern trends in tourism business management in Ukraine]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, vol. 28-1.pp. 115-118. Available at: bses.in.ua/journals/2018/26_1_2018/24.pdf.

Davydova, O. (2015) Osoblyvosti zastosuvannja innovacij u rozvytku turystychnoji ghaluzi Ukrajiny [Features of the application of innovations in the development of the tourism industry of Ukraine]. Visnyk Kyjivsjkogho nacionaljnogho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, no. 7 (172), pp. 65-69.

Romanenko, O. Javorsjka, O. (2018) Osoblyvosti innovacij v turyzmi ta industriji ghostynnosti. [Features of innovations in tourism and the hospitality industry]. Investyciji: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 5-9.

Redjko, V. (2016) Osoblyvosti metodologhiji proektnogho menedzhmentu v turystychnomu biznes. [Features of the project management methodology in the tourism business]. Visnyk Dnipropetrovsjkogho universytetu. Serija : Menedzhment innovacij, vol. 24, vyp. 6, pp. 114-122.

Innovation, education and investments. World Tourism Organization. Available at: https://www.unwto.org/innovation-investment-and-digital-transformation

Переглядів статті: 117
Завантажень PDF: 105
Опубліковано
2022-11-21
Як цитувати
Журба, І., Несторишен, І., & Матюх, С. (2022). ІНІЦІАТИВИ ВСЕСВІТНЬОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТУРИЗМІ. Innovations and Technologies in the Service Sphere and Food Industry, (1 (5), 60-64. https://doi.org/10.32782/2708-4949.1(5).2022.11