Умови публікації

У журналі висвітлюються актуальні питання розвитку туристсько-рекреаційної сфери та готельно-ресторанного бізнесу, екологічно безпечного використання рекреаційних ресурсів, проблем здорового харчування суспільства та новітніх технологій в харчовій промисловості. Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до публікації приймаються лише статті, які не публікувались раніше у інших виданнях. Статті, написані авторами (колективами авторів) з зарубіжних країн на високому науковому рівні, мають пріоритетне право розгляду та публікації.

Для опублікування статті у журналі № 3 (9), 2023 необхідно до 25 серпня 2023 року виконати такі дії:

1. Заповнити довідку про автора (посилання).

2. Надіслати статтю, оформлену згідно вказаних вимог на електронну адресу ebitda@helvetica.ua
Увага! У темі листа необхідно обов’язково вказати шифр журналу 2708.

3. Надіслати в електронному вигляді квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті. Оплата за публікацію здійснюється після рецензування статті.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 6 жовтня 2023 р.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 20 жовтня 2023 р.

Мова публікацій: до розгляду приймаються статті українською або англійською мовою.

Стаття повинна мати таку структуру: 
- індекс УДК;
- прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів) повністю (українською мовою);
- науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи або навчання (українською мовою);
- ORCID та/або Reseacher ID;
- прізвище, ім’я автора (-ів), місце роботи або навчання (англійською мовою);
- назва статті (українською та англійською мовами);
- анотації та ключові слова (українською та англійською мовами);
- текст статті;
- cписок використаних джерел та «References».

Текст наукової статті повинен містити такі обов’язкові елементи:
1. Постановка проблеми та її актуальність.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор в яких розглядають цю проблему і підходи її розв’язання. При цьому виділити невирішені частини загальної проблеми, яку досліджують у статті.
3. Мета статті.
4. Виклад основного матеріалу дослідження.
5. Висновки.

Список використаних джерел зазначається в алфавітному порядку (оформлюється за міждержавним стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»). References посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті в АРА стилі (APA Style Reference Citations).
Приклад оформлення бібліографічних джерел для списку використаних джерел.
Приклад оформлення бібліографічних джерел для «References».

Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

Зверніть увагу:
- посилання на джерела статистичних даних - обов'язкові;
- посилання на публікації дослідників - обов'язкові;
- кількість посилань на підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті – не більше двох;
- посилання на власні публікації допускаються тільки у випадку крайньої необхідності;
- роботи авторів, прізвища яких згадуються в тексті, мають бути в списку літератури до цієї статті та повинні мати відповідні посилання по тексту матеріалу;
- посилання на Інтернет-ресурси мають вести безпосередньо до зазначеного документа;
- усі джерела, які подані в списку літератури, повинні мати відповідні посилання по тексту матеріалу.

Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською та англійською мовами. Обсяг кожної з анотацій має бути мінімум 1800 знаків без пробілів. Кількість ключових слів/словосполучень – мінімум 5 позицій. При наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні.
Текст анотації має бути лаконічним, чітким, вільним від другорядної інформації, давати чітке та об’єктивне уявлення про основну сутність статті. Він не повинен містити результатів, які не представлені та не обґрунтовані в основному тексті статті. Анотація не повинна містити скорочень та цитувань. В анотації має бути зазначена мета статті, коротко описаний авторський внесок у вирішення досліджуваної наукової проблеми, визначена наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, наведені основні висновки проведеного дослідження.

Технічні вимоги: обсяг статті – від 8 до 20 сторінок, формат А4 (297 x 210), береги: ліворуч – 25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word. Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо використовують шрифт Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – полуторний.

Якщо стаття містить таблиці, формули і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки. Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко відображенні.
Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows). Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.

Завантажити приклад оформлення статті