ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: туризм, якість, управління, система менеджменту якості, туристичне підприємство

Анотація

У статті досліджено особливості та основні характеристики управління якістю в туристичному підприємстві. Досліджено сутність поняття якості та її види. Розглянуто специфіку управління якістю в індустрії туризму вцілому. Встановлено, що узагальнене поняття якості в туристичному підприємстві зазвичай аргументується задоволенням потреб клієнта, а тому туристичне підприємство має надавати послуги або продукцію відповідно до попиту споживача. Доведено, що для забезпечення високого рівня управління якістю туристичного підприємства в умовах конкуренції та диверсифікації пропонованих послуг туристичне підприємство має переорієнтуватися на використання міжнародних стандартів. Встановлено, що туристичному підприємству, реалізовуючи свою діяльність, важливо не тільки забезпечити необхідний рівень обслуговування і здатність задовольнити потреби клієнтів, а також здійснювати формування саморегулюючої системи вдосконалення якісних характеристик бізнес-процесів. Управління якістю туристичних послуг розглядається фахівцями як управлінська діяльність в умовах динамічного попиту та змін ринкового середовища, яка передбачає визначення вимог до якості обслуговування, оцінку та контроль параметрів якості, розробку заходи щодо підвищення якості туристичного продукту на кожному етапі формування та реалізації. У процесі реалізації менеджменту якості на туристичному підприємстві важливим елементом є забезпечення планомірної та органічної взаємодії кожної з підсистем на кожному етапі управління. Впровадження ефективної системи управління якістю на туристичному підприємстві неможливо здійснити без урахування впливу кваліфікованого персоналу на підвищення якості обслуговування клієнтів, туристичних агентів та контрагентів. На нашу думку, ключовим у процесі впровадження, є формування груп якості, метою яких є врахування точки зору персоналу в процесі вирішення стратегічних завдань щодо підвищення якості діяльності туристичного підприємства. Ефективність виконання завдань щодо впровадження управління якістю на туристичному підприємстві має стати критерієм науковості щодо процесу управління, що дозволить встановити рівень знання та використання на практиці закономірностей управління якістю послуг.

Посилання

Чорна Н.М. Система управління якістю на туристичному підприємстві: теоретичні аспекти впровадження та функціонування. Економіка та суспільство. 2021. №29. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-56

ISO – International Organization for Standardization URL: http://www.iso.org

ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT). URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=64030.

Гонтаржевська Л. І. Ринок туристичних послуг в Україні: навч. посіб. Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. 180 с.

Охота В.І. Формування системи управління якістю на підприємствах туристичної індустрії. Бізнес-Інформ. 2014. Вип. 9. С. 195–199.

Глєбова А.О., Карчевський Б.О. Системи управління якістю на підприємстві в умовах євроінтеграційних процесів. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 8. С. 352–356. URL: http://global-national.in.ua/archive/8-2015/73.pdf

Денисенко М. П., Терещенко Н. М. Формування системи управління якістю послуг у сфері туризму. Наукові праці МАУП. 2014. Вип. 1 (40). С. 134 – 138.

Астахов А., Хриплива Л. Система управління якістю – інструмент удосконалення загальної системи управління організацією (підприємством). Стандартизація. Сертифікація. Якість. 2011. № 4. С. 60–64.

Chorna, N.M. (2021). Systema upravlinnia yakistiu na turystychnomu pidpryiemstvi: teoretychni aspekty vprovadzhennia ta funktsionuvannia [Quality management system at a tourist enterprise: theoretical aspects of implementation and functioning]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 29. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-56 [in Ukrainian].

ISO – International Organization for Standardization URL: http://www.iso.org

Systemy upravlinnia yakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk terminiv [Quality management systems. Basic provisions and glossary of terms]. (2015). DSTU ISO 9000:2015. [in Ukrainian].

Hontarzhevska, L. I. (2008). Rynok turystychnykh posluh v Ukraini [Market of tourist services in Ukraine]. Donetsk: Skhidnyi vydavnychyi dim. [in Ukrainian].

Okhota, V.I. (2014). Formuvannia systemy upravlinnia yakistiu na pidpryiemstvakh turystychnoi industrii [Formation of the quality management 6. system at enterprises of the tourism industry]. Biznes-Inform. no. 9. 195–199. [in Ukrainian].

Hliebova, A.O., Karchevskyi, B.O. (2015). Systemy upravlinnia yakistiu na pidpryiemstvi v umovakh yevrointehratsiinykh protsesiv [Quality management systems at the enterprise in the context of European integration processes]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. no. 8. 352-356. URL: http://global-national.in.ua/archive/8-2015/73.pdf

Denysenko, M. P., Tereshchenko, N. M. (2014). Formuvannia systemy upravlinnia yakistiu posluh u sferi turyzmu [Formation of the service quality management system in the field of tourism]. Naukovi pratsi MAUP. 1(40), 134-138. [in Ukrainian].

Astakhov, A., Khryplyva, L. (2011). Systema upravlinnia yakistiu – instrument udoskonalennia zahalnoi systemy upravlinnia orhanizatsiieiu (pidpryiemstvom) [Quality management system – a tool for improving the general management system of an organization (enterprise)]. Standartyzatsiia. Sertyfikatsiia. Yakist. 4, 60-64. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 95
Завантажень PDF: 42
Опубліковано
2022-11-21
Як цитувати
Безугла, Л., Пилипенко, Г., & Бондаренко, Л. (2022). ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ. Innovations and Technologies in the Service Sphere and Food Industry, (1 (5), 33-38. https://doi.org/10.32782/2708-4949.1(5).2022.6