ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

  • Ірина Мазуркевич Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0001-6648-9994
Ключові слова: франчайзинг, інвестиційний проект, дисконтування, ефективність, франчайзингові відносини, роялті, паушальний внесок, франчайзі, франчайзер

Анотація

Ресторанний бізнес в сучасних умовах господарювання характеризується високим рівнем насиченості та конкуренції, що вимагає від його власників пошуку нових засобів забезпечення та підтримки конкурентних позицій на ринку. Все більшої популярності набуває використання франчайзингу як форми ведення ресторанного бізнесу. Реалізація франчайзингових відносин має свої переваги та недоліки, проте інтенсивність його впровадження у різних сферах підприємництва свідчить про його доцільність та ефективність. У даній статті нами розглядається реалізація франчайзингових відносин крізь призму інвестиційного проекту щодо відкриття та розвитку закладу ресторанного господарства, оскільки купуючи франшизу франчайзі виступає інвестором даного бізнесового проекту. Особливої актуальності набувають питання щодо методичних підходів оцінки ефективності реалізації франчайзингового інвестиційного проекту. Метою написання даної статті є вивчення та узагальнення існуючих методичних підходів щодо оцінки ефективності реалізації франчайзингу в ресторанному бізнесі. При написанні даного дослідження опрацьовано наукові праці вітчизняних та закордонних дослідників, особливу увагу приділяючи методичним аспектам оцінки ефективності ведення та реалізації франчайзингу в сфері ресторанного бізнесу. На основі проведеного узагальнення існуючих методичних підходів нами виділено основні прийоми, що застосовуються для оцінки прийнятності (доцільності) вкладення коштів. Встановлено, що в умовах мінливого зовнішнього середовища найбільш доцільним, окрім оцінки основних фінансово-економічних показників ефективності, є застосування прийомів, що грунтуються на дисконтованих оцінках. Також нами визначено, що більшість вчених пропонують застосовувати інтегральний підхід щодо визначення ефективності інвестиційних проектів реалізації франчайзингового бізнесу. Даний підхід враховує всі переваги та недоліки існуючих методик оцінки ефективності проектів, а також дозволяє враховувати вплив сфери та специфіки господарської діяльності реалізації франчайзингових відносин.

Посилання

Всеукраїнська громадська організація Федерація розвитку франчайзингу, гостинності та інфраструктури. URL : http://fdf.org.ua/about-franchise/kodeks-etiki-franchajzingu (дата звернення 25.08.2022)

Григоренко Т. Оцінка ефективності франчайзингової мережі. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2011. № 5. С. 14 – 27.

Дашко І. М., Ємельянов О. Ю., Крет І. З. Сутність інвестиційного ризику та його врахування при обґрунтуванні інвестиційної діяльності підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2011. № 698. С. 28 – 34.

Майорова Т.В., Максимович В.І., Урванцева С.В. та ін. Інвестування : практикум / за наук. ред. Т. В. Майорової. Київ : КНЕУ, 2012. 577с.

Павлова С., Зайчук А. Оцінка ефективності франчайзингу у готельному бізнесі. Економіка. Управління. Інновації. Випуск №2 (29), 2021. URL: http://eui.zu.edu.ua/article/download/246297/243837 (дата звернення 23.08.2022)

Ступницький О.І. Практика оцінки економічної ефективності створення та діяльності франчайзингового підприємства в Україні URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vzuk/2009_19/zmist.htm (дата звернення 25.08.2022)

Сучков, А. В. Ефективність франчайзингу як інструменту інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості : автоореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.04. НУХТ. Київ, 2010. 20 с.

Яковлєв А.І. Методика визначення ефективності інвестицій, інновацій, господарських рішень в сучасних умовах. Харків : Бізнес-інформ, 2001. 56 с.

Ястремська О.М. Економічний аналіз ефективності інвестиційних рішень (з позицій суспільства та бізнес-партнерів). Регіональні перспективи. 2003. № 2, 3 (27, 28). С. 170–173.

Vseukrajinsjka ghromadsjka orghanizacija Federacija rozvytku franchajzynghu, ghostynnosti ta infrastruktury [All-Ukrainian Public Organization Federation for the Development of Franchising, Hospitality and Infrastructure]. Available at: http://fdf.org.ua/about-franchise/kodeks-etiki-franchajzingu (accessed 25.08.2022)

Ghryghorenko T. (2011) Ocinka efektyvnosti franchajzynghovoji merezhi [Evaluation of the effectiveness of franchising measures]. Visnyk Kyjivsjkogho nacionaljnogho torghoveljno-ekonomichnogho universytetu, no. 5, pp. 14–27.

Dashko I. M., Jemeljjanov O. Ju., Kret I. Z. (2011) Sutnistj investycijnogho ryzyku ta jogho vrakhuvannja pry obgruntuvanni investycijnoji dijaljnosti pidpryjemstva [The essence of the investment risk and yogo insurance in the case of the obstruction of the investment activity of the enterprise]. Visnyk Nacionaljnogho universytetu «Ljvivsjka politekhnika», no. 698, pp. 28 – 34.

Majorova T.V., Maksymovych V.I., Urvanceva S.V.(2012) Investuvannja : praktykum [Investment: workshop]. Kiev : KNEU, p. 577.

Pavlova S., Zajchuk A. (2021) Ocinka efektyvnosti franchajzynghu u ghoteljnomu biznesi [Evaluation of the effectiveness of franchising in the hotel business]. Ekonomika. Upravlinnja. Innovaciji, vol. 2 (29). Available at: http://eui.zu.edu.ua/article/download/246297/243837 (accessed 23.08.2022)

Stupnycjkyj O.I. (2009) Praktyka ocinky ekonomichnoji efektyvnosti stvorennja ta dijaljnosti franchajzynghovogho pidpryjemstva v Ukrajini [The practice of assessing the economic efficiency of the creation and activity of franchising businesses in Ukraine]. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Vzuk/2009_19/zmist.htm (accessed 25.08.2022)

Suchkov, A. V. (2010) Efektyvnistj franchajzynghu jak instrumentu investycijnoji dijaljnosti pidpryjemstv kharchovoji promyslovosti [Efficiency of franchising as a tool for investment activities of businesses in the grub industry]. (PhD Thesis) Kyiv: NUHT, 20p.

Jakovljev A.I. (2001) Metodyka vyznachennja efektyvnosti investycij, innovacij, ghospodarsjkykh rishenj v suchasnykh umovakh [The methodology for determining the efficiency of investments, innovations, government decisions in modern minds]. Kharkiv : Biznes-inform, p. 56.

Jastremsjka O.M. (2003) Ekonomichnyj analiz efektyvnosti investycijnykh rishenj (z pozycij suspiljstva ta biznes-partneriv) [Economical analysis of the effectiveness of investment decisions (from the position of support and business partners)]. Reghionaljni perspektyvy, no. 2, 3 (27, 28), pp. 170–173.

Переглядів статті: 161
Завантажень PDF: 169
Опубліковано
2022-11-21
Як цитувати
Мазуркевич, І. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ. Innovations and Technologies in the Service Sphere and Food Industry, (1 (5), 21-26. https://doi.org/10.32782/2708-4949.1(5).2022.4