КВЕСТ-ЕКСКУРСІЇ З ВІРТУАЛЬНИМ ГІДОМ ЯК ІННОВАЦІЙНІ ПОДІЄВІ ПРОДУКТИ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ

Ключові слова: екскурсійний квест, квест-екскурсія з віртуальним гідом, подієвий продукт, споживчий досвід, діджиталізація, стартап

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасних успішних практик проектування, рекламування та проведення квест-екскурсій із віртуальним гідом; удосконаленню підходів до їх методичного забезпечення та практичної реалізації. Уточнено визначення таких понять, як «квест», «квест-екскурсія», «квест-екскурсія з віртуальним гідом». Проаналізовано сучасні тенденції зміни споживчих переваг у сфері туризму та гостинності. Досліджено перспективи розвитку галузі у відповідь на зміни зовнішнього середовища, а також конкретні приклади представлених на ринку цифрових екскурсійних продуктів. Виділено основні напрями підвищення конкурентоспроможності туристично-екскурсійного бізнесу, що пов'язані із задоволенням споживчих запитів на унікальність, персоніфікацію, гейміфікацію та діджиталізацію споживчого досвіду. Встановлено, що квест-екскурсії з віртуальним гідом є перспективним та затребуваним напрямком екскурсійної діяльності. Суспільна та соціокультурна значимість цифрових екскурсійних продуктів спонукає державу та громадські об'єднання брати участь у фінансуванні відповідних стартапів, що сприяє розвитку даного напряму на його початкових етапах. Проаналізовано характерні риси квест-екскурсій, що відрізняють їх від екскурсійних продуктів інших типів. Зокрема, інтерактивність, подієвість, наявність ігрового та змагального компонентів, безособова участь екскурсовода на етапі проведення квест-екскурсії з віртуальним гідом. Все це визначає певні відмінності методичного забезпечення квест-екскурсій із віртуальним гідом від методичного забезпечення екскурсій традиційного типу. У зв'язку з цим, особливу увагу приділено удосконаленню методичного підходу до проектування та проведення квест-екскурсій із віртуальним гідом. Акцент зроблено на такі проблеми, як: виділення структурних елементів екскурсійного квеста; види квест-завдань екскурсійного квесту; орієнтовні розрахункові параметри квест-екскурсії; міждисциплінарна взаємодія IT-технологій та екскурсійної діяльності; технологія проектування квест-маршрутів із віртуальним гідом; роль екскурсовода у проектуванні та проведенні квест-екскурсій з віртуальним гідом.

Посилання

Васильєва М. Квест-екскурсія як інтерактивна форма навчання школярів (на прикладі археологічного музею ІА НАН України). Молодий вчений. № 11 (87). 2020. С. 365–370. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-11-87-79

Квест-екскурсія з віртуальним гідом. Офіційний веб-сайт туристично-івентової компанії Just Lviv It. URL: https://www.justlviv.it/en/excursion/kvest-ekskursiya-z-virtualnym-gidom/

Квести. Офіційний веб-сайт Walqlike. URL: https://walqlike.com/quests

Мелега К. П. Сучасні технології здоров’язбереження: навчальний посібник. Ужгород : УжНУ, 2018. 200 с.

Піскунова Ю. О. Квест-екскурсія як інноваційна форма екскурсійної діяльності. Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 квітня 2019 р. Одеса : ОНЕУ, 2019. С. 853–856.

Скрипченко І. Т. Інноваційні технології в туризмі: навчальний посібник. Дніпро : Журфонд, 2021. 137 с.

Степанов В. Ю., Якименко-Терещенко Н. В., Чайка Т. Ю. Теорія і практика міждисциплінарного підходу до екскурсійної діяльності. Інфраструктура ринку. 2023. № 70. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/70-2023

Харків. Офіційний веб-сайт Walqlike. URL: https://walqlike.com/city/kharkiv

Скрипченко І. Т. Інноваційні технології в туризмі: навчальний посібник. Дніпро: Журфонд, 2021. 137 с.

Шикіна О. В. Квест-атракції як нове покоління туристичних послуг. Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання: матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 березня 2016 р. Черкаси, 2016. С. 140–143.

Merriam-Webster Dictonary. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/quest

OECD Tourism Trends and Policies 2022. OECD, 2022. https://doi.org/10.1787/a8dd3019-en

Widawska-Stanisz A. Questing in city promotion on the example of the city of Częstochowa. Innovative Marketing. 2018. 14 (1), 7-12. http://dx.doi.org/10.21511/im.14(1).2018.01

Vasylieva, M. (2020). Kvest-ekskursiia yak interaktyvna forma navchannia shkoliariv (na prykladi arkheolohichnoho muzeiu IA NAN Ukrainy) [Quest-excursion as an interactive form of education for schoolchildren (on the example of the archaeological museum of the Institute of National Academy of Sciences of Ukraine)]. Molodyi vchenyi – Young Scientist, 11 (87), 365–370. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-11-87-79.

Kvest-ekskursiia z virtualnym hidom [Quest-excursion with a virtual guide]. Official website of the tourism and event company Just Lviv It. Available at: https://www.justlviv.it/en/excursion/kvest-ekskursiya-z-virtualnym-gidom/

Kvesty [Quests]. Walqlike official website. Available at: https://walqlike.com/quests

Meleha, K. P. (2018). Suchasni tekhnolohii zdoroviazberezhennia: navchalnyi posibnyk [Modern technologies of health care: textbook]. Uzhhorod : UzhNU. 200 p.

Piskunova, Yu. O. (2019). Kvest-ekskursiia yak innovatsiina forma ekskursiinoi diialnosti [Quest-excursion as an innovative form of excursion activity]. Turystychnyi ta hotelno-restorannyi biznes: svitovyi dosvid ta perspektyvy rozvytku dlia Ukrainy: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 10 kvitnia 2019 r. – Tourism and hotel and restaurant business: world experience and development prospects for Ukraine: materials of the All-Ukrainian scientific and practical conference, April 10, 2019. Odesa : ONEU. p. 853–856

Skrypchenko, I. T. (2021). Innovatsiini tekhnolohii v turyzmi: navchalnyi posibnyk [Innovative technologies in tourism: textbook]. Dnipro : Zhurfond. 137 p.

Stepanov, V. Yu., Yakymenko-Tereshchenko, N. V., Chaika, T. Yu. (2023). Teoriia i praktyka mizhdystsyplinarnoho pidkhodu do ekskursiinoi diialnosti [Theory and practice of an interdisciplinary approach to excursion activities]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure. 70. Available at: http://www.market-infr.od.ua/uk/70-2023.

Kharkiv [Kharkiv]. Walqlike official website. Available at: https://walqlike.com/city/kharkiv

Shykina, O. V. (2016). Kvest-atraktsii yak nove pokolinnia turystychnykh posluh [Quest attractions as a new generation of tourist services]. Turystychnyi ta hotelno-restorannyi biznes v Ukraini: problemy rozvytku ta rehuliuvannia: materialy VII mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 24-25 bereznia 2016 r. – Tourism and hotel and restaurant business in Ukraine: problems of development and regulation: materials of the VII international scientific and practical conference, March 24-25, 2016. Cherkasy. P. 140–143

Merriam-Webster Dictonary. Available at: https://www.merriam-webster.com/dictionary/quest

OECD Tourism Trends and Policies 2022. OECD, 2022. DOI: https://doi.org/10.1787/a8dd3019-en

Widawska-Stanisz, A. (2018). Questing in city promotion on the example of the city of Częstochowa. Innovative Marketing. 14 (1), 7-12. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/im.14(1).2018.01

Переглядів статті: 92
Завантажень PDF: 118
Опубліковано
2023-03-22
Як цитувати
Якименко-Терещенко, Н., Чайка, Т., & Яріко, М. (2023). КВЕСТ-ЕКСКУРСІЇ З ВІРТУАЛЬНИМ ГІДОМ ЯК ІННОВАЦІЙНІ ПОДІЄВІ ПРОДУКТИ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ. Інновації та технології в сфері послуг і харчування, (1 (7), 42-47. https://doi.org/10.32782/2708-4949.1(7).2023.8