СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТАЛОЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

  • Олена Шестель Черкаський державний технологічний університет
  • Олена Старинець Черкаський державний технологічний університет
Ключові слова: екотуризм, екологізація, рекреаційні ресурси, навколишнє середовище, екотуристи, агротуризм

Анотація

У статті наведено аналіз сучасних тенденцій сталої екологізації індустрії туризму в Черкаській області. Туризм є не лише одним із факторів економічного зростання та розвитку рекреаційних територій, але також важливим чинником екологічних проблем у зв’язку з нераціональним природокористуванням, негативним впливом на навколишнє середовище, що зумовлює актуальність екологізації туристичної індустрії на сучасному етапі розвитку галузі туризму. Актуальність дослідження пояснюється недостатнім висвітленням у науковій літературі питання екологізації індустрії туризму Черкащини. Усі історико-культурні заповідники Черкащини доволі віддалені від м. Черкаси і знаходяться в мальовничій місцевості, багатій на природні рекреаційні ресурси, що зумовлює там активний розвиток туризму, проте це не завжди позитивно впливає на навколишнє середовище. Дослідження розкриває перспективи зменшення та уникнення негативних для довкілля наслідків туризму в довгостроковій перспективі за допомогою кращої координації та превентивного планування, екологічно чистих транспортних концепцій, використання екологічно сумісних технологій постачання та утилізації та ретельного управління діяльністю туристичних організацій. У статті доведено, що на сьогодні в Україні доволі гостро стоїть проблема визначення потреб для сталого розвитку різних видів туризму залежно від наявності природних, антропогенних та природно-антропогенних туристичних ресурсів у різних регіонах країни, і на Черкащині зокрема, а також збереження цих ресурсів, оскільки вплив туризму на навколишнє середовище має глобальний характер і нераціональне використання ресурсів може призвести до незворотних наслідків. Доцільно будувати стратегію розвитку екологічного туризму за допомогою відповідних органів управління природоохоронними територіями і державного управління з туризму та за підтримки національних і регіональних адміністрацій. Концепція сталого розвитку туризму має бути спрямована на сприяння розвитку поселень та водночас захист природних ресурсів. Одним із засобів збереження довкілля може бути виділення тихих зон відповідно до екологічних аспектів, в яких варто уникати туристичних забудов, а також зберігати незаймані природні території та ландшафти.

Посилання

Haponenko H. I., Yevtushenko O. V., Shamara I. M. (2021) Problemy ta perspektyvy ekolohizatsii turyzmu v Ukraini [Problems and perspectives of tourism ecologization in Ukraine]. Problemy ekonomiky. №1, pp. 4–10. Available at: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2021-1_0-pages-4_10.pd [in Ukrainian] (date of reference: 23.01.2022).

Dmytruk O. Yu. (2004) Ekolohichnyi turyzm: suchasni kontseptsii menedzhmentu i marketynhu: Navch. Posibn [Ecological tourism: modern management and marketing concepts: Tutorial]. Kyiv: Alterpres, 192 p. Available at: https://tourlib.net/books_green/dmytruk.htm [in Ukrainian] (date of reference: 24.01.2022).

Ekolohichna entsyklopediia [redkol.: Tolstoukhov A.V.] (2008). [Ecological encyclopedia] Kyiv : Tsentr ekolohichnoi osvity ta informatsii, vol. 3. pp. 308–309.

Ekolohichnyi turyzm na pryrodookhoronnykh terytoriiakh Zakarpatskoi oblasti : monohrafiia (2018) [Ecological tourism in nature conservation areas of Zakarpattia region: monograph] / N. F. Habchak, L. F. Dubis, A. V. Melnyk, N. V. Chyr. Uzhhorod : Hoverla, 392 p.

Kravchenko N. O. (2005) Napriamky ekolohizatsii turystychnoi industrii Ukrainy [Directions of ecologization of the tourist industry of Ukraine]. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. Seriia «Ekonomika». Vyp.3 (31). Rivne: NUVHP, pp. 72–77.

Pankiv N. (2018) Ekolohizatsiia sfery turyzmu v konteksti staloho rozvytku [Greening of tourism in the context of sustainable development]. Stalyi rozvytok – stan ta perspektyvy : materialy mizhnarodnoho naukovoho sympoziumu SDEV‘2018, Lviv-Slavske, Ukraina, 28 liutoho–3 bereznia 2018 roku. Lviv : Panorama, pp. 325–327.

Rutynskyi M. Y., Zinko Yu. V. (2006) Silskyi turyzm: Navch. Posib [Agrotourism: Tutorial]. K.: Znannia, 2006. 271 p.

Shumlianska N. V. (2014) Ekoturyzm yak forma doluchennia do pryrodnoi ta kulturnoi spadshchyny [Ecotourism as a form of involvement in natural and cultural heritage]. Kultura Ukrainy. Vyp. 47, pp. 108–115.

Iak vriatuvaty Dnipro vid tsvitinnia? [How we can save the Dnipro from turning green with algae] Available at: https://ukrainer.net/tsvitinnia-dnipra/ (date of reference: 25.01.2022).

Internationale Umweltministerkonferenz «Biodiversität und Tourismus» in Berlin eröffnet. Available at: https://www.bmuv.de/pressemitteilung/internationale-umweltministerkonferenz-biodiversitaet-und-tourismus-in-berlin-eroeffnet (date of reference: 27.01.2022).

Tourism Watch. Available at: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9 (date of reference: 26.01.2022).

Гапоненко Г. І., Євтушенко О. В., Шамара І. М. Проблеми та перспективи екологізації туризму в Україні. Проблеми економіки. 2021. №1. C. 4–10. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2021-1_0-pages-4_10.pd (дата звернення: 23.01.2022).

Дмитрук О. Ю. Екологічний туризм: сучасні концепції менеджменту і маркетингу: Навч. посібн. Київ: Альтерпрес, 2004. 192 с. URL: https://tourlib.net/books_green/dmytruk.htm (дата звернення: 24.01.2022).

Екологічна енциклопедія [редкол.: Толстоухов А.В.]. Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2008. Т. 3. C. 308–309.

Екологічний туризм на природоохоронних територіях Закарпатської області : монографія / Н. Ф. Габчак, Л. Ф. Дубіс, А. В. Мельник, Н. В. Чир. Ужгород : Говерла, 2018. 392 с.

Кравченко Н. О. Напрямки екологізації туристичної індустрії України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія «Економіка». Вип.3 (31). Рівне : НУВГП, 2005. С. 72–77.

Паньків Н. Екологізація сфери туризму в контексті сталого розвитку. Сталий розвиток – стан та перспективи : матеріали міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2018, Львів-Славське, Україна, 28 лютого–3 березня 2018 року. Львів : Панорама, 2018. С. 325–327.

Рутинський М. Й., Зінько Ю. В. Сільський туризм : Навч. посіб. Київ : Знання, 2006. 271 с.

Шумлянська Н. В. Екотуризм як форма долучення до природної та культурної спадщини. Культура України. 2014. Вип. 47. С. 108–115.

Як врятувати Дніпро від цвітіння? URL: https://ukrainer.net/tsvitinnia-dnipra/ (дата звернення: 25.01.2022).

Internationale Umweltministerkonferenz «Biodiversität und Tourismus» in Berlin eröffnet. URL: https://www.bmuv.de/pressemitteilung/internationale-umweltministerkonferenz-biodiversitaet-und-tourismus-in-berlin-eroeffnet (дата звернення: 27.01.2022).

Tourism Watch. URL: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9 (дата звернення: 26.01.2022).

Переглядів статті: 16
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2023-03-22
Як цитувати
Шестель, О., & Старинець, О. (2023). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТАЛОЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Інновації та технології в сфері послуг і харчування, 1(7), 36-41. вилучено із http://journals.chdtu.ck.ua/index.php/itsf/article/view/76