ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

  • Лариса Чепурда Черкаський державний технологічний університет
  • Сергій Юрченко Черкаський державний технологічний університет
Ключові слова: система управління якістю, якість, послуга, туристичне підприємство, управління якістю

Анотація

В статті розглянуто питання формування системи управління якістю на туристичних підприємствах. Визначено поняття «загальне управління якістю», як концепція, що передбачає цілеспрямоване та скоординоване застосування систем і методів управління якістю в усіх сферах діяльності. Визначено чотири етапи розвитку якості на туристичному підприємстві та проаналізовано вісім принципів загального управління якістю, які є основою міжнародних стандартів ISO серії 9000 у галузі управління якістю та гарантують сталість у туристичному бізнесі. Розкрито поняття «система управління якістю» та аргументовано переваги, що отримують підприємства та організації від використання системи менеджменту якості, а також підтверджено необхідність її впровадження. Досліджено особливості застосування системи управління якістю на туристичних підприємствах, зокрема вимоги до персоналу, ресурсів та процесів, які дозволяють забезпечити високий рівень якості послуг. Оскільки успішне впровадження TQM в секторі туризму залежить від розробки ефективного бізнес-плану, забезпечення доданої вартості та впровадження процесів, що орієнтовані на потреби клієнта, то було систематизовано ключові фактори, які зроблять застосування TQM успішним в туристичному секторі. Обґрунтовано доцільність впровадження системи управління якістю на підприємстві, її розвитку та постійного поліпшування як інструменту зміцнення конкурентоспроможності, посилення ринкової влади та розширення присутності на ринку галузі. Визначено, що система управління якістю (QMS) дозволяє підприємству впроваджувати процеси контролю якості, відстежувати та аналізувати показники якості продукції або послуг, виявляти та усувати недоліки, покращувати продукцію та процеси її виробництва. В публікації систематизовано основні фактори та проаналізовано принципи, які є ключовими для успішного впровадження системи управління якістю (QMS). Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали методи статистичного аналізу, описові, синтетичні та аналітичні методи. Об’єктом дослідження обрано аналіз теоретико-методологічних аспектів формування системи управління якістю на туристичних підприємствах.

Посилання

ДСТУ ISO 9000:2015. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. URL: https://dnaop.com/html/62656_2.html (дата звернення: 22.02.2023).

ДСТУ ISO 9001:2015. Системи управління якістю. Вимоги. URL: https://dnaop.com/html/61390_2.html (дата звернення: 23.02.2023).

Астахов А., Хриплива Л. Система управління якістю – інструмент удосконалення загальної системи управління організацією (підприємством). Стандартизація. Сертифікація. Якість. 2011. № 4. С. 60–64.

Богдан Н. М., Писаревський І. М., Погасій С. О. Управління якістю туристських послуг : підручник. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. 340 с.

Герасименко Г. В. Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку : монографія / за заг. ред. В. Г. Герасименка. Одеса : Астропринт, 2020. С. 304.

Система загального управління якістю (TQM). URL: https://pidru4niki.com/75377/tovaroznavstvo/sistema_zagalnogo_upravlinnya_yakistyu (дата звернення: 22.02.2023).

Парфіненко А. Ю. Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний досвід : монографія / кол. авт.; за ред. А. Ю. Парфіненка. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. С. 280.

Шиманська В. В. Стратегічне управління якістю туристичних послуг в межах розвитку туристичного комплексу України: теоретичні аспекти. Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. 2015. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2015_1_44.

The 8 principles of QMS. URL: https://www.british-assessment.co.uk/insights/the-8-principles-of-quality-management (дата звернення: 22.02.2023).

Tourism back to 1990 levels as arrivals fall by more than 70%. URL: https://www.unwto.org/news/tourism-back-to-1990-levels-as-arrivals-fall-by-more-than-70 (дата звернення: 23.02.2023).

DSTU ISO 9000:2015. Systemy upravlenyya yakistyu. Osnovni polozhennya y slovnyk termynov. URL: https://dnaop.com/html/62656_2.html (accessed 22.02.2023).

DSTU ISO 9001:2015. Systemy upravlinnya yakistyu. Vymohy. URL: https://dnaop.com/html/61390_2.html (accessed 23.02.2023).

Astakhov A., Khryplyva L. Systema upravlinnya yakistyu – instrument udoskonalennya zahalʹnoyi systemy upravlinnya orhanizatsiyeyu (pidpryyemstvom). Standartyzatsiya. Sertyfikatsiya. Yakistʹ. 2011. № 4. pp. 60–64.

Bohdan N. M., Pysarevsʹkyy I. M., Pohasiy S. O. Upravlinnya yakistyu turystsʹkykh posluh : pidruchnyk. Kharkiv: KHNUMH im. OM. Beketova, 2021. 340 p.

Herasymenko H. V. Rynky turystychnykh posluh: stan i tendentsiyi rozvytku: monohrafiya / za zah. red. V. H. Herasymenka. Odesa: Astroprynt, 2020. p. 304.

Systema zahalʹnoho upravlinnya yakistyu (TQM). URL: https://pidru4niki.com/75377/tovaroznavstvo/sistema_zagalnogo_upravlinnya_yakistyu (accessed 22.02.2023).

Parfinenko A. YU. Osoblyvosti formuvannya ta realizatsiyi turystychnoyi polityky derzhavy: mizhnarodnyy, natsionalʹnyy, rehionalʹnyy dosvid: monohrafiya / kol. avt.; za red. A. YU. Parfinenka. Kharkiv: KHNU imeni V. N. Karazina, 2019. p. 280.

Shymansʹka V. V. Stratehichne upravlinnya yakistyu turystychnykh posluh v mezhakh rozvytku turystychnoho kompleksu Ukrayiny: teoretychni aspekty. Ekonomika. Upravlinnya. Innovatsiyi. Seriya: Ekonomichni nauky. 2015. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2015_1_44

The 8 principles of QMS. URL: https://www.british-assessment.co.uk/insights/the-8-principles-of-quality-management (дата звернення: 22.02.2023).

Tourism back to 1990 levels as arrivals fall by more than 70%. URL: https://www.unwto.org/news/tourism-back-to-1990-levels-as-arrivals-fall-by-more-than-70 (accessed 23.02.2023).

Переглядів статті: 99
Завантажень PDF: 103
Опубліковано
2023-03-22
Як цитувати
Чепурда, Л., & Юрченко, С. (2023). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Інновації та технології в сфері послуг і харчування, (1 (7), 32-35. https://doi.org/10.32782/2708-4949.1(7).2023.6