ІННОВАЦІЙНИЙ ТА ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМІ

Ключові слова: туризм, проєкт, проєктний менеджмент, інноваційний менеджмент, проджект менеджмент в туризмі

Анотація

В сучасних умовах значної актуальності набувають питання щодо визначення підходів, інструментів та джерел післявоєнного відновлення України. План економічного відродження має стати наймасштабнішим проектом модернізації вітчизняної економіки та відбудови зруйнованих інфраструктурних об’єктів, що передбачає залучення фінансових ресурсів, обґрунтування параметрів інвестиційних проєктів на засадах сучасних тенденцій розвитку світової економіки. Враховуючи високий рівень глобалізації та сучасні темпи розвитку міжнародної економіки, завданням України є створення сприятливих умов для розвитку відповідних галузей народного господарства, які б могли конкурувати на міжнародному ринку та приймати активну участь у міжнародному розподілі праці. За таких умов, крім агропромислового комплексу, металургії, переробної галузі та ІТ-сектору, Україна має значний потенціал в сфері туризму. В сучасних умовах глобалізації інновації мають ґрунтуватись на систематичних дослідженнях та своєчасних розробках в рамках реагування на сигнали ринку на основі ефективно організованого процесу формування та реалізації інновацій. Важливим інструментом цього є проєктний менеджмент, який тісно пов’язаний з поняттям менеджменту інновацій. Проєкти являють собою організаційні рамки для планомірного, систематичного та побудованого на методичних засадах здобуття певних знань, навичок, ідей та результатів. В контексті туризму під проєктом можна розуміти систему чітко визначених цілей, що досягаються за допомогою спеціальних технічних засобів та технологічних процесів з використанням фінансових, матеріальних, трудових та інших ресурсів, а також управлінські рішення та організаційні заходи, направлені на створення та реалізацію туристичного продукту. Управління проектами передбачає використання специфічних технології створення туристичного продукту. Туристичний продукт як товар характеризується споживчою вартістю, тобто корисністю або здатністю задовільнити певні рекреаційні потреби людей. Корисність туристичного продукту визначається його цінністю для суб’єкта. Тому представники туристичної бізнес-спільноти мають намагатись створювати туристичний продукт, який був би цінний для максимально великої кількості людей, тобто повинен мати масового споживача. Оскільки галузь туризму є досить специфічною порівняно із іншими складовими елементами народного господарства, створення та реалізація проєктів у цій сфері має певні особливості з врахуванням положень теорії управління в туризмі. Особливо слід відзначити про важливість науково-методичного забезпечення проєкту, а саме, має здійснюватися з використання загальної теорії туризму із залученням наукових положень різних дисциплін. В статті набули подальшого розвитку дослідження щодо особливостей інноваційного та проєктного менеджменту в сфері туризму, а саме, узагальнено вимоги до науково-методичного забезпечення проєктування з позиції теорії управління в туризмі.

Посилання

Кара Н.І., Зинич Л. В. Особливості інноваційного менеджменту в діяльності міжнародних компаній. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Львів : НУ «Львівська політехніка». № 2. 2021. С. 40–46.

Башинська І.О. Хрістова А.В. Використання сучасних інформаційних технологій управління проектами. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. № 1. 2017. С. 16–22.

Бушуєва Н. С., Бушуєв Д. А., Козир Б.Ю. Development project management capability of the infrastructure program. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. №.2(8). 2019. С. 15–24.

Власова Н.М., Смирнова В.В., Семенченко Н.Ю. Інноваційна діяльність в туристичному бізнесі. Культура народів Причорномор’я. № 176. 2009. С. 113–114.

Сумець О.М. Проектно-орієнтоване управління організацією: навчальний посібник. Київ : Університет «КРОК». 2022. 167 c.

Гризовська Л. О. Особливості та сучасні тенденції управління туристичним бізнесом в Україні. Економіка та управління підприємствами. Випуск 28-1. 2018. С. 115–118. URL: http://bses.in.ua/journals/2018/26_1_2018/24.pdf

Давидова О. Особливості застосування інновацій у розвитку туристичної галузі України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. № 7 (172). 2015. C. 65–69.

Романенко О., Яворська, О. Особливості інновацій в туризмі та індустрії гостинності. Інвестиції: практика та досвід. (8). 2018. С. 5–9.

Редько В. Особливості методології проектного менеджменту в туристичному бізнесі. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Менеджмент інновацій. Т. 24. вип. 6. 2016. С. 114–122.

Данченко О., Занора В. Проектний менеджмент: управління ризиками та змінами в процесах прийняття управлінських рішень : монографія Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А. 2019. 278 с.

Kara N.I., Zynych L. V. (2021) Osoblyvosti innovatsiinoho menedzhmentu v diialnosti mizhnarodnykh kompanii [Features of innovation management in the activities of international companies]. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia ta problemy rozvytku. Lviv : NU «Lvivska politekhnika». № 2. P. 40–46.

Bashynska I.O. Khristova A.V. (2017) Vykorystannia suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii upravlinnia proektamy [Use of modern project management information technologies]. Ekonomichnyi zhurnal Odeskoho politekhnichnoho universytetu. № 1. P. 16–22.

Bushueva N.S., Bushuev D.A., Kozyr B.Yu. (2019) Development project management capability of the infrastructure program. Suchasnyi stan naukovykh doslidzhen ta tekhnolohii v promyslovosti. № 2(8). P. 15–24.

Vlasova, N. Smyrnova, V. Semenchenko, N. (2009) Innovacijna dijaljnistj v turystychnomu biznesi. [Innovative activity in the tourism business]. Kuljtura narodiv Prychornomor'ja. № 176. P. 113–114.

Sumets O.M. (2022) Proektno-oriientovane upravlinnia orhanizatsiieiu: navchalnyi posibnyk [Project-oriented organization management]. Kyiv : Universytet «KROK». 167 p.

Hryzovska, L. (2018) Osoblyvosti ta suchasni tendentsii upravlinnia turystychnym biznesom v Ukraini [Features and modern trends in tourism business management in Ukraine]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy. Vypusk 28-1. P. 115–118. Available at: http://bses.in.ua/journals/2018/26_1_2018/24.pdf.

Davydova, O. (2015) Osoblyvosti zastosuvannja innovacij u rozvytku turystychnoji ghaluzi Ukrajiny [Features of the application of innovations in the development of the tourism industry of Ukraine]. Visnyk Kyjivsjkogho nacionaljnogho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. № 7 (172). P. 65–69.

Romanenko, O. Javorsjka, O. (2018) Osoblyvosti innovacij v turyzmi ta industriji ghostynnosti. [Features of innovations in tourism and the hospitality industry]. Investyciji: praktyka ta dosvid, (8), P. 5–9.

Redjko, V. (2016) Osoblyvosti metodologhiji proektnogho menedzhmentu v turystychnomu biznes. [Features of the project management methodology in the tourism business]. Visnyk Dnipropetrovsjkogho universytetu. Serija : Menedzhment innovacij T. 24, vyp. 6. P. 114–122.

Danchenko, O. Zanora, V. (2019) Proektnyj menedzhment: upravlinnja ryzykamy ta zminamy v procesakh pryjnjattja upravlinsjkykh rishenj [Project management: managing risks and changes in the process of making managerial decisions]: monoghrafija Cherkasy : PP Chabanenko Ju.A. 278 р.

Переглядів статті: 14
Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2023-03-22
Як цитувати
Несторишен, І. (2023). ІННОВАЦІЙНИЙ ТА ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМІ. Інновації та технології в сфері послуг і харчування, 1(7), 21-26. вилучено із http://journals.chdtu.ck.ua/index.php/itsf/article/view/73