МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ РЕГІОНІВ

Ключові слова: туризм, туристичні регіони, рекреаційні ресурси, районування, туристичні послуги, туристичний потенціал

Анотація

В статті проаналізовано міжнародний досвід розвитку туристичних регіонів. Встановлено, що поділ на туристичні регіони має давати максимально комплексне уявлення про територію, оскільки призначений для багатьох споживачів з різними потребами. Визначено, що поділ на туристичні регіони, враховуючи його спеціалізацію у конкретній соціально-економічній діяльності, належить до галузевого районування. Його варто трактувати як інструмент дослідження територіальної організації туризму та як відображення певного етапу територіального розвитку туризму. Доведено, що за оцінками фахівців інституту Світового банку за обсягами продажу туризм сьогодні посідає друге місце у світовій економіці після машинобудування, серед інших галузей сфери послуг – займає провідне місце. Туризм ґрунтується на взаємному використанні потенціалу території і виробничих факторів різних галузей, генеруючи на основі поєднання товарів, послуг і вражень цікавий продукт. Досліджено важливість та необхідність розвитку туристичних регіонів. У статті здійснено аналіз ключових тенденцій розвитку міжнародного туризму на основі темпів росту туристичних прибуттів по версії UNWTO. Проаналізовано досвід розвитку туристичних регіонів країн, які є найбільш схожими з Україною за доступом до рекреаційних ресурсів. Доведено, що яскравим прикладом успішного туристичного розвитку в Чорноморському регіоні виступає Болгарія. Детально досліджено особливості становлення туристичних регіонів Болгарії. Встановлено, що в Болгарії кожен туристичний район у відповідності до Закону про туризм обов’язково повинен мати організацію із управління туристичним районом. В результаті дослідження встановлено, що досвід Болгарії у формуванні та розвитку туристичних регіонів є надзвичайно інформативним для України в контексті розвитку українського туризму. аналіз міжнародного досвіду розвитку туристичних регіонів свідчить про динамічність та високий рівень розвитку галузі. Варто звернути увагу на те, що міжнародний розвиток туристичних регіонів забезпечується в першу чергу застосуванням концепції сталого розвитку туризму, що ґрунтується на раціональному використанні природних ресурсів, їх відновлюваності та завдяки цьому можливості тривалого використання.

Посилання

Будякова О.Ю. Особливості рекреаційно-туристичних територій. Туристичні регіони: розвиток, інституційне середовище та розумне локальне управління. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Адміністративно-територіальні vs економічно-просторові кордони регіонів», КНЕУ, 19-20 березня 2020 р. С. 528–532.

Лепкий М.І. Фактори розвитку туристичного господарства в регіонах України. Інфраструктура ринку. Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка. 2018. № 25. С. 549–555.

Масляк П.О. Рекреаційна географія:навч. посібник. Київ : Знання, 2008. 343 с.

Мальська М.П.,Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 368 с.

Global And Regional Tourism Performance. UNWTO. URL : https://www.unwto.org/tourism-data/global-and-regional-tourism-performance

Іванько О.О. Сучасні тенденції розвитку туристичної галузі країн Причорномор’я. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія «Державне управління». 2018. № 4. Т. 29(68). С. 7–11.

Каковкіна О.М. Особливості розвитку міжнародного туризму у Болгарії у 1970-х на початку 1990-х років. Гуманітарний журнал. 2015. № 1–2. С. 149–157.

Мілінчук О.В, Горшкова Л.О.Зарубіжний досвід туристичного районування: приклад Болгарії. Причорноморські економічні студії. Світове господарство і міжнародні світові відносини. Випуск 52-1. 2020. С. 41–48.

Концепція туристичного районування Болгарії. URL : http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/raionirane/koncepcia.pdf

Безугла Л. С., Воловик Д. В. Перспективи розвитку туризму на внутрішньому та зовнішньому ринках України. Управління соціально-економічним розвитком країни, регіону, підприємства в умовах кризи (фінансова, аграрна галузі та невиробнича сфера): монографія / за ред. Л.М. Савчук. Дніпро: Видавець Біла К.О., 2019. С. 390–398.

Безугла Л. С., Демчук Н. І. Соціально-економічні аспекти і передумови розвитку підприємств галузі екотуризму. Агросвіт. 2019. № 18. С. 24–28. URL: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2954&i=3.

Budiakova, O.Iu. (2020) Osoblyvosti rekreatsiino-turystychnykh terytorii [Features of recreational and tourist areas]. Turystychni rehiony: rozvytok, instytutsiine seredovyshche ta rozumne lokalne upravlinnia Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Administratyvno-terytorialni vs ekonomichno-prostorovi kordony rehioniv», (KNEU, March 19-20, 2020)

Lepkyi, M.I. (2018) Faktory rozvytku turystychnoho hospodarstva v rehionakh Ukrainy [Factors of tourism development in the regions of Ukraine]. Infrastruktura rynku. Rozvytok produktyvnykh syl ta rehionalna ekonomika, 25. Р. 549–555.

Masliak, P.O. (2008) Rekreatsiina heohrafiia [Recreational geography: education]. Kyiv : Znannia

Malska, M.P., Khudo, V.V. (2012) Turystychnyi biznes: teoriia ta praktyka [Tourist business: theory and practice: textbook]. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury

Global And Regional Tourism Performance. UNWTO. Retrieved from : https://www.unwto.org/tourism-data/global-and-regional-tourism-performance

Ivanko, O.O. (2018) Suchasni tendentsii rozvytku turystychnoi haluzi krain Prychornomoria [Modern trends in the development of the tourism industry of the Black Sea countries]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia «Derzhavne upravlinnia», 4(29). Р. 7–11.

Kakovkina, O.M (2015) Osoblyvosti rozvytku mizhnarodnoho turyzmu u Bolharii u 1970-kh na pochatku 1990-kh rokiv. [Features of the development of international tourism in Bulgaria in the 1970s and early 1990s.]. Humanitarnyi zhurnal, 1-2. Р. 149–157.

Milinchuk, O.V, Horshkova, L.O. (2020) Zarubizhnyi dosvid turystychnoho raionuvannia: pryklad Bolharii [Foreign experience of tourist zoning: the example of Bulgaria.], 52-1. Р. 41–48.

Kontseptsiia turystychnoho raionuvannia Bolharii. Available at: http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/raionirane/koncepcia.pdf

Bezuhla, L. S., Volovyk, D. V. (2019). Perspektyvy rozvytku turyzmu na vnutrishnomu ta zovnishnomu rynkakh Ukrainy. [Prospects for the development of tourism in the domestic and foreign markets of Ukraine] Upravlinnia sotsialno-ekonomichnym rozvytkom krainy, rehionu, pidpryiemstva v umovakh kryzy (finansova, ahrarna haluzi ta nevyrobnycha sfera): monohrafiia / za red. L.M. Savchuk. Dnipro : Vydavets Bila K.O. р. 390–398.

Bezuhla, L. S., Demchuk, N. I. (2019). Sotsialno-ekonomichni aspekty i peredumovy rozvytku pidpryiemstv haluzi ekoturyzmu. [Socio-economic aspects and prerequisites for the development of ecotourism enterprises] Ahrosvit, 18. Р. 24–28. Available at: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2954&i=3.

Переглядів статті: 47
Завантажень PDF: 24
Опубліковано
2023-03-22
Як цитувати
Бондаренко, Л. (2023). МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ РЕГІОНІВ. Інновації та технології в сфері послуг і харчування, 1(7), 15-20. вилучено із http://journals.chdtu.ck.ua/index.php/itsf/article/view/72