РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕТНІЧНОГО ТА ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДЛЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ

Ключові слова: етнічний туризм, подієвий туризм, фестиваль, патріотичне виховання, національна свідомість

Анотація

У статті представлено аналіз перспектив розвитку внутрішнього етнічного туризму та подієвого, зокрема фестивального туризму в Черкаській області. Розвиток етнічного та подієвого туризму сприятиме патріотичному вихованню молоді та формуванню національної свідомості та самоідентифікації, що нині є дуже актуальним в умовах повномасштабного вторгнення та необхідності об’єднання нації. Після закінчення війни країні будуть потрібні національно свідомі громадяни, а відвідування етнофестивалів та інших подібних заходів цьому сприятиме. Актуальність дослідження пояснюється недостатнім висвітленням у науковій літературі питання етноподієвого туризму Черкащини. Дослідження розкриває перспективи розвитку етнічного та подієвого туризму в Черкаській області, а також особливості туристично привабливої культури, традицій, фестивалів регіону. Для визначення стану та теоретичного обґрунтування перспектив розвитку вітчизняного етнотуризму та подієвого туризму в Черкаській області як методи дослідження використано теоретичний аналіз та систематизацію наукової літератури, а також такі методи емпіричного дослідження як порівняння, узагальнення, спостереження. У статті доведено, що Україна загалом і Черкаська область зокрема мають значний потенціал для запровадження етнотурів та етнофестивалів, враховуючи наявні етнотуристичні ресурси. Проведення етнофестивалів, що представляють унікальні традиції, автентичні обряди та звичаї, унікальну національну кухню, гостинність українців, сприяє збільшенню кількості туристів, патріотичному вихованню та формуванню національної свідомості. Доцільно розробляти нові етнопрограми з урахуванням народних звичаїв і традицій. Водночас розвиток етнічного та подієвого патріотичного туризму сприятиме збереженню та актуалізації культурно-історичного потенціалу України як держави, народ якої має свій національний менталітет.

Посилання

Havryliuk A. M. (2013) Suchasnyi rozvytok ukrainskoho etnoturyzmu: zmina paradyhmy [Modern development of the Ukrainian ethnic tourism: the change of paradigm]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Filosofiia, vol. 665-666, pp. 56-61.

Hrytsku-Andriiesh Yu. P., Buchko Zh. I. (2010) Festyvalnyi turyzm u systemi rekreatsiino-turystskoi diialnosti [Festival tourism in the system of recreational tourist activity]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu, vpl. 519-520, pp.56-60.

Gulyaev V. G. (2003) Turizm: ekonomika i sotsialnoe razvitie [Tourism: economics and social development]. Moskva : Finansy i statistika, 302 p.

Zhaivoronok V. V. (2006) Znaky ukrainskoi etnokultury : Slovnyk-dovidnyk [Signs of Ukrainian ethnoculture: Book of reference]. Kyiv : Dovira, 703 p.

Zaliubovskyi I. (2021) Patiotychne vykhovannia molodi – investytsiia v maibutnie derzhavy [Patriotic education of youth is an investment in the future of the state]. Armiia INFORM. Available at: https://armyinform.com.ua/2021/04/08/patriotychne-vyhovannya-molodi-investycziya-v-majbutnye-derzhavy/ (accessed 01.09.2022)

Kornilova N.V. (2012) Podiievyi turyzm v Ukraini [Event tourism in Ukraine]. Heohrafiia ta turyzm, vol. 22, pp. 112-119.

Maksanova L. B., Buraeva O. V. Zhyvaia tradytsyonnaia kultura kak faktor ustoichyvoho razvytyia turyzma [Live traditional culture as a factor of sustainable tourism development]. Available at: http://tourlib.net/statti_tourism/maksanova.htm (accessed 12.09.2022).

Malova N. M. (2002) Etnicheskii turizm: problemy, tendentsii, perspektivy [Ethnic tourism: problems, tendencies, perspectives]. Turizm i kul'turnoe nasledie: Mezhvuzovskii sbornik nauchnykh trudov. Saratov : Izdatel'stvo Saratovskogo universiteta, pp. 72–79.

Orlova M. L. (2009) Resursy etnichnoho turyzmu rehionu : suspilno-heohrafichna otsinka (na materialakh Odeskoi oblasti) [Ethnic tourism regional resourses: socio-geographical assessment (based on Odessa region materials)]: dys….kand. heohr. nauk : 11.00.02. Odesa, 251 p.

Podozhduk D. (2004) Ukrainska vvichlyvist – zolotyi skarb narodnoi etnokultury [Ukrainian politeness is a golden treasure of folk ethnoculture]. Narodna tvorchist ta etnohrafiia, no. 6, pp. 61–68.

Ponomarov A. P., Artiukh L. F., Kosmina T. V. ta in. (1993) Ukrainska mynuvshyna [Ukrainian past]. Iliustrovanyi etnohrafichnyi dovidnyk. Kyiv : Lybid, 256 p.

Sviato bohatyrskoi syly na pryzy pamiati Ivana Piddubnoho [The Holiday of Heroic Strength for Prizes in Memory of Ivan Piddubny]. Available at: https://noc-ukr.org/news/4994/ (accessed12.09.2022)

Festyval neskorenoi Natsii Kholodnyi Yar 2022 [Festival of Unconquered Nation Kholodnyi Yar 2022]. Retrieved from https://neskoreni.top

Yaniv V. O. (2006) Narysy do istorii ukrainskoi etnopsykholohii [Essays on the history of Ukrainian ethnopsychology]. Kyiv : Znannia, 340 p.

Havryliuk A. (2019) Scientific and educational tourism cluster of education and popularization of the intangible cultural heritage in Ukraine. The scientific heritage, no 41, pp. 49-51.

Гаврилюк А. М. Сучасний розвиток українського етнотуризму: зміна парадигми. Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. 2013. Вип. 665-666. С. 56-61.

Грицку-Андрієш Ю. П., Бучко Ж. І. Фестивальний туризм у системі рекреаційно-туристської діяльності. Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Вип. 519-520, С. 56-60.

Гуляев В. Г. Туризм: экономика и социальное развитие. Москва : Финансы и статистика, 2003. 302 с.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : Словник-довідник. Київ : Довіра, 2006. 703 с.

Залюбовський І. Патіотичне виховання молоді – інвестиція в майбутнє держави. Армія INFORM. 2021. URL: https://armyinform.com.ua/2021/04/08/patriotychne-vyhovannya-molodi-investycziya-v-majbutnye-derzhavy/ (дата звернення 01.09.2022)

Корнілова Н. В. Подієвий туризм в Україні. Географія та туризм. 2012. Вип. 22. С. 112-119.

Максанова Л. Б., Бураева О. В. Живая традиционная культура как фактор устойчивого развития туризма. URL: https://tourlib.net/statti_tourism/maksanova.htm (дата звернення: 12.09.2022).

Малова Н. М. Этнический туризм: проблемы, тенденции, перспективы. Туризм и культурное наследие: Межвузовский сборник научных трудов. Саратов : Издательство Саратовского университета, 2002. C. 72–79.

Орлова М. Л. Ресурси етнічного туризму регіону : суспільно-географічна оцінка (на матеріалах Одеської області) : дис….канд. геогр. наук : 11.00.02. Одеса, 2009. 251 с.

Подождук Д. Українська ввічливість – золотий скарб народної етнокультури. Народна творчість та етнографія. 2004. (№ 6), C. 61–68.

Пономарьов, А. П., Артюх, Л. Ф., Косміна, Т. В. та ін. Українська минувшина [Текст] : Ілюстрований етнографічний довідник. Київ : Либідь, 1993. 256 с.

Свято богатирської сили на призи памяті Івана Піддубного. URL: https://noc-ukr.org/news/4994/ (дата звернення: 12.09.2022).

Фестиваль нескореної Nації Холодний Яр 2022. URL: https://neskoreni.top (дата звернення: 12.09.2022).

Янів В. O. Нариси до історії української етнопсихології. Київ : Знання, 2006. 340 с.

Havryliuk A. Scientific and educational tourism cluster of education and popularization of the intangible cultural heritage in Ukraine. The scientific heritage. 2019. No 41. P. 49-51.

Переглядів статті: 102
Завантажень PDF: 75
Опубліковано
2022-11-21
Як цитувати
Старинець, О., & Шестель, О. (2022). РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕТНІЧНОГО ТА ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДЛЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ. Innovations and Technologies in the Service Sphere and Food Industry, (1 (5), 79-84. https://doi.org/10.32782/2708-4949.1(5).2022.14