СПА-ІНДУСТРІЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ

  • Наталія Смочко Мукачівський державний університет http://orcid.org/0000-0002-2440-5737
  • Тетяна Лужанська Мукачівський державний університет
  • Максим Смочко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця https://orcid.org/0000-0003-1212-5575
Ключові слова: Спа-курортний туризм, курортні ресурси, Спа-туристичні ринки, СПА-процедури, СПА-програми, СПА-технології, екополіс, медичний туризм

Анотація

У статті розглянуто актуальне питання особливостей становлення, функціонування та перспектив розвитку СПА-індустрії як одного з напрямків медичного туризму. Основною метою статті є аналіз сучасного стану розвитку СПА-індустрії. Під час наукового дослідження використані інформативно-аналітичні методи, методи порівняння, статистичний, прогнозний тощо. У роботі зазначено, що останнім часом виникає необхідність вжиття заходів із стимулювання розвитку спа-курортів, яке базується на застосуванні інноваційних підходів. Конкуренція спонукає спа-заклади створювати нові продукти, використовувати нову інноваційну маркетингову технологію та канали збуту, виходити на нові цільові групи споживачів. В умовах структурної перебудови економіки України особливого значення набуває вдосконалення форм і методів регулювання розвитку спа-курортної сфери. Дієвим механізмом стимулювання розвитку даної сфери є залучення інвестицій через схеми державно-приватного партнерства. Українське СПА увібрало в себе різні елементи світової СПА-індустрії, але головним чинником розвитку залишаються національні традиції, вітчизняна школа курортології. Наукова новизна статті заключається у тому, що на основі опрацювання значного аналітичного матеріалу обґрунтовано ефективність функціонування СПА-індустрії як медичного туризму в Україні, обґрунтовано розвиток курорту як екополісу. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що доведено на основі діяльності провідних СПА-центрів у курортних містах України те, що різноманітність та унікальне поєднання природних ресурсів спа-курортів є базою для створення обґрунтованих спа-методик, програм і концепції відпочинку, оздоровлення і естетики. Це дає підстави стверджувати, що необхідно проводити заходи із стимулювання розвитку СПА-курортів на основі застосуванням інноваційних підходів, що в подальшому дасть поштовх для розвитку медичного туризму, як національного, так і міжнародного. У статті зазначається, що основою подальшого розвитку СПА-курортів України має стати еколого-економічне природокористування, державний контроль і регулювання збереження, ефективного використання, економічного відтворення унікальних природних лікувальних ресурсів України з можливістю створення екополісу.

Посилання

Закон України «Про курорти». URL: http://www.rada.gov.ua.

Бекірова С.Е. Теоретичні засади економічного регулювання розвитку санаторно-курортного комплексу. Науко¬вий вісник: фінанси, банки, інвестиції. 2012. № 1 (14). С. 79–82

Гетьман В.І. Стан і перспективи розвитку бальнеологічних курортів Українських Карпат. Регіональна еконо¬міка. 2001. № 3. С. 152–160.

Гуліч О.Г., Гришів Л.С., Герасимчук Н.М. Методика формування стратегій сталого соціальноекономічного роз-витку курортно-рекреаційних територій і туристичних центрів. Львів : Інститут регіональних досліджень НАН Укра¬їни, 2007. 52 с.

Єжов В.В., Гоженко О.А., Бучинський С.Н., Душкін І.Ф. Спа-технології у відновлювальній медицині та курор¬тології: стан та перспективи розвитку в Україні. URL: http://sankurort.ua/uk/4/22/31.

Захарін С.В. Інноваційне забезпечення розвитку туризму і курортів / Соціогуманітарний аспект інноваційно- технологічного розвитку економіки: Монографія / За ред. Л.І.Федулової. Київ : ДУ «Інститут економіки та прогнозу¬вання НАН України», 2007. С. 295–311.

Коленда Н.В. Теоретичні основи моделювання і прогнозування стратегічного потенціалу рекреаційної системи регіону. Управління економікою рекреаційних територій, галузей і підприємств: Зб. наук. пр. / Ін-т економіко-право-вих досліджень НАН України. Д: ТОВ «Південь-Схід, Лтд». 2008. С. 41–47.

Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. Київ : Центр навчальної літератури, 2007. 312 с.

9. Курорти України. URL: http://artex.com.ua/Ukraina/kurorty-ukrainy:16-6963-5.

Спеціалізований веб-портал для спа-туристів. URL: http://www.getawayspas.com.

Destinations Spa Vacations. URL: http://www.destinationspas.com.

European Spa. URL: http: //www.european-spa.com.

Pro kurorty: Zakon Ukrayiny [About resorts: Law of Ukraine]. Available at: http://www.rada.gov.ua.

Bekirova, S.E. (2012). Teorety`chni zasady ekonomichnogo regulyuvannya rozvytku sanatorno-kurortnogo kompleksu [Theoretical principles of economic regulation of the development of the sanatorium-resort complex]. Scientific Bulletin: Finances, Banks, Investments, vol. 1(14), pp. 79–82.

Getman, V.I. (2001). Stan i perspektyvy rozvytku balneologichnyh kurortiv Ukrayinskyh Karpat [State and prospects of the development of balneological resorts of the Ukrainian Carpathians]. Regional economy, 3, 152–160.

Gulich, O.G., Gryshiv, L.S., & Gerasymchuk, N.M. (2007). Metodyka formuvannya strategij stalogo socialno-ekonomichnogo rozvytku kurortnorekreacijnyh terytorij i turystychnyh centriv [Methodology for the formation of strategies for sustainable socio-economic development of resort and recreation areas and tourist centers]. Lviv: Institute of Regional Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. 52 p.

Yezhov, V.V., Gozhenko, O.A., Buchynskyj, S.N., & Dushkin, I.F. Spa-texnologiyi u vidnovlyuvalnij medycyni ta kurortologiyi: stan ta perspektyvy rozvytku v Ukrayini [Spa technologies in restorative medicine and resort science: state and development prospects in Ukraine]. Available at: http://sankurort.ua/uk/4/22/31.

Zaxarin, S.V. (2007). Innovacijne zabezpechennya rozvytku turyzmu i kurortiv [Innovative support for the development of tourism and resorts]. In L.I. Fedulova, (Ed.). Sociogumanitarnyj aspekt innovacijno-texnologichnogo rozvytku ekonomiky [The socio-humanitarian aspect of the innovative and technological development of the economy]. Kyiv: Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine, p. 295–311

Kolenda, N. V. (2008). Teoretychni osnovy modelyuvannya i prognozuvannya strategichnogo potencialu rekreacijnoyi systemy regionu [Theoretical bases of modeling and forecasting of the strategic potential of the recreation system of the region]. Management of the economy of recreational areas, industries and enterprises, рр. 41–47.

Fomenko, N.V. (2007). Rekreacijni resursy ta kurortologiya [Recreational resources and resort science]. Kyiv: Center for Educational Literature. 312 p.

Kurorty Ukrayiny [Resorts of Ukraine]. Available at: http://artex.com.ua/Ukraina/kurorty-ukrainy:16-6963-5.

Specializovany`j veb-portal dlya spa-tury`stiv [A specialized web portal for spa tourists]. Available at: http://www.getawayspas.com.

Destinations Spa Vacations. Available at: http://www.destinationspas.com.

European Spa. Available at: http://www.european-spa.com.

Переглядів статті: 256
Завантажень PDF: 308
Опубліковано
2022-11-21
Як цитувати
Смочко, Н., Лужанська, Т., & Смочко, М. (2022). СПА-ІНДУСТРІЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ. Innovations and Technologies in the Service Sphere and Food Industry, (1 (5), 72-78. https://doi.org/10.32782/2708-4949.1(5).2022.13