ФОРМУВАННЯ МІСТА ВІННИЦІ ЯК ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ: СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ

  • Наталя Онищук Вінницький торговельно- економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-2513-2259
  • Наталія Корж Вінницький торговельно- економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-4901-3078
Ключові слова: туристична дестинація, модель, стратегічні цілі, оперативні цілі, завдання

Анотація

Вінниця туристична с кожним днем набирає оберти щодо подальшого розвитку свого потенціалу у даному напрямку діяльності, що дає можливість в подальшому генерувати значний інтерес як вітчизняних, так і іноземних туристів до міста. У статті запропоновано модель стратегічного розвитку м. Вінниці як туристичної дестинації, описано візію міста, визначено стратегічні та оперативні цілі для створення нової туристичної дестинації. Модель розроблялася з врахуванням потреб територіальної громади міста. Методологія розробки моделі містить кілька рівнів, серед яких – метод стратегічного управління розвитком територіальної громади як територіальної соціально-економічної системи, сукупність процесів при розробленні моделі, а також прикладні методики та техніки, які застосовуються в тому чи іншому процесі. У рамках розроблення моделі розвитку громади на практиці метод стратегічного управління застосовується через логічно несуперечливу послідовність процесів. У моделі описано систему стратегічних і оперативних цілей, досягнення яких повинно призвести до стратегічного бачення розвитку міста. Визначені завдання, як окремі програми за кожним стратегічним напрямом, що можуть складатися з проектів місцевого розвитку, в рамках яких передбачені реалістичні цілі, конкретні заходи, потенційні виконавці та фінансові ресурси, необхідні для реалізації моделі. Застосування моделі дозволить створити цілісну ефективну систему, направлену на розбудову конкурентоспроможного туристичного продукту та забезпечення на цій основі комплексного розвитку територіальної громади міста, її соціально-економічного зростання за умови раціонального використання та збереження екологічної рівноваги, історико-культурної спадщини, рекреаційних ресурсів тощо. Реалізація моделі передбачає, що в рамках стратегічного партнерства влади, громади та бізнесу кожен зможе знайти свої інтереси та долучитися до розвитку міста. Ефективне використання туристично-рекреаційного потенціалу міста може стати одним з основних джерел наповнення бюджету території, підвищення рівня зайнятості населення та забезпечення зростання його доходів.

Посилання

Басюк Д. І. (2017). Управління туристичними дестинаціями: підручник. Вінниця: ПП «ТД Едельвейс і К», 322 с.

Головчан А. І. (2010). Дослідження ефективності сучасної системи туристичних дестинацій в Україні. Вісник Харківського нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія: Економічна. № 911. С. 188-194.

Любіцева О. О., Третьяков О. В. (2012). Типізація дестинацій. Географія та туризм: зб. наук. пр. Київ,. Вип. 17. С. 3-9.

Мазаракі А. А., Ткаченко Т. І., Мельниченко С. В. (2013). Туристські дестинації (теорія, управління, брендинг): монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 388 с.

Ткаченко Т. І., Мельниченко С. В., Бойко М. Г. (2010). Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т,. 596 с.

Дослідження туристичної привабливості м. Вінниці URL: https://fama.agency/wp-content/uploads/2020/08/Doslidzhennya-turystychnoyi-pryvablyvosti-Vinnytsya.pdf (дата звернення: 10.09.2022)

Офіційний сайт Вінницької міської ради URL:https://www.vmr.gov.ua/departament-marketynhu-mista-ta-turyzmu (дата звернення: 10.09.2022)

Програма розвитку туризму у Вінницькій області на 2021 - 2027роки. URL: http://www.vin.gov.ua/images/doc/vin/ODA/ogoloshenia/programa-turizm2020.pdf (дата звернення: 10.09.2022)

Basyuk, D. I. (2017). Upravlinnya turystychnymy destynatsiyamy [Management of tourist destinations]. Vinnytsya: PP «TD Edelʹveys i K», 322p. [in Ukrainian].

Holovchan, A. I. (2010). Doslidzhennya efektyvnosti suchasnoyi systemy turystychnykh destynatsiy v Ukrayini [Research of the efficiency of the modern system of tourist destinations in Ukraine]. Visnyk Kharkiv. nat. un-tu im. V. N. Karazina – The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Seriya: Ekonomichna, vol. 911, pp. 188-194. [in Ukrainian].

Lyubitseva, O. O., & Tretʹyakov, O. V. (2012). Typizatsiya destynatsiy [Typization of Destinations]. Heohrafiya ta turyzm – Geography and Tourism: zb. nauk. pr. Kyiv, vol. 17, pp. 3-9 [in Ukrainian].

Mazaraki, A. A., Tkachenko, T. I., Melʹnychenko, S. V. et. al. (2013). Turystsʹki destynatsiyi (teoriya, upravlinnya, brendynh) [Tourist Destinations (theory, management, branding)]. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 388 p. [in Ukrainian].

Tkachenko, T. I., Melʹnychenko, S. V., & Boykotain, M. H. (2010). Stratehichnyy rozvytok turystychnoho biznesu [Strategic development of tourism business]. Kyiv: Kyiv. nats torh.-ekon. un-t, 596p. [in Ukrainian].

Doslidzhennia turystychnoi pryvablyvosti m. Vinnytsi [Study of the tourist attractiveness of Vinnytsia]. Available at: https://fama.agency/wp-content/uploads/2020/08/Doslidzhennya-turystychnoyi-pryvablyvosti-Vinnytsya.pdf (accessed: 10.09.2022).

Ofitsiinyi sait Vinnytskoi miskoi rady [Official website of the Vinnytsia City Council]. Available at: https://www.vmr.gov.ua/departament-marketynhu-mista-ta-turyzmu (accessed: 10.09.2022).

Prohrama rozvytku turyzmu u Vinnytskii oblasti na 2021 - 2027roky [Tourism development program in the Vinnytsia region for 2021-2027]. Available at: http://www.vin.gov.ua/images/doc/vin/ODA/ogoloshenia/programa-turizm2020.pdf (accessed: 10.09.2022).

Переглядів статті: 132
Завантажень PDF: 130
Опубліковано
2022-11-21
Як цитувати
Онищук, Н., & Корж, Н. (2022). ФОРМУВАННЯ МІСТА ВІННИЦІ ЯК ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ: СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ. Innovations and Technologies in the Service Sphere and Food Industry, (1 (5), 65-71. https://doi.org/10.32782/2708-4949.1(5).2022.12