ВИКОРИСТАННЯ АПАРАТУ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТУРПРОДУКТУ

Ключові слова: експертні оцінки, моделювання, нечітке відношення, персоналізація турпродукту, теорія нечітких множин, турпродукт, функція належності

Анотація

У статті розглядаються проблеми, що виникають в умовах персоналізації турпродукту та необхідності його вибору з урахуванням потреб кожного клієнта. Побудовано інструментарій моделювання управлінського рішення щодо вибору «кращого» турпродукту серед множини альтернативних, що ґрунтується на використанні апарату теорії нечітких множин. Для оцінювання альтернативних варіантів турпродукту сформовано перелік найбільш вагомих критеріїв: коефіцієнт пізнавальної привабливості; коефіцієнт якості послуг проживання; коефіцієнт якості транспортних послуг; коефіцієнт якості харчування; коефіцієнт якості екскурсійного обслуговування; коефіцієнт відповідності ціни до якості турпродукту. Оскільки критерії оцінювання містять суб'єктивні, якісні характеристики, для моделювання управлінського рішення застосовується апарат теорії нечітких множин та поняття нечіткого відношення. При цьому характеристики кожного турпродукту за обраними критеріями представлені у вигляді експертних оцінок, що надаються декількома експертами. Матриці відношень, що містять відповідні експертні оцінки, формуються з використанням вербально-числової шкали Харрінгтона. На основі побудованих відношень формується зведена матриця експертних оцінок та нечіткі множини для кожного з критеріїв. При цьому, якщо оцінювання здійснюється по найкращому значенню, то для побудови зведеного відношення використовується операція об/єднання відношень, якщо ж оцінка здійснюється по найгіршому значенню, то використовується перетин відношень. На основі нечітких множини для кожного з критеріїв формується функція належності альтернативних варіантів турпродукту. «Найвищу якість» має турпродукт, для якого функція належності має найвище значення. Для отримання більш точної оцінки якості турпродукту пропонується застосовування обидвох підходів − з використанням об’єднання та перерізу нечітких відношень. Запропонований інструментарій у перспективі можна використовувати для ефективного управління якістю туристичної фірми, що дозволять адаптувати її діяльність до потреб клієнта.

Посилання

Борисов А. Н., Кроумберг О. А., Федоров И. П. (1990). Принятие решений на основе нечетких моделей: примеры использования. Рига: Зинатве, 184.

Заде Л. А. (2015). Нечеткие множества, нечеткие системы и мягкие вычисления, том 10, вып. 1, 7–22. Взято з http://www.mathnet.ru/links/69118c2a7a7bc025048c1af33567042c/fssc12.pdf.

Иванов И. С. (2011). Повышение качества туристского продукта в условиях персонализации систем дистрибуции: автореф. дис. экон. наук, Москва. Взято з https://economy-lib.com/povyshenie-kachestva-turistskogo-produkta-v-usloviyah-personalizatsii-sistem-distributsii.

Магомедалиева Х. Н. (2008). Развитие механизмов оценки и повышения качества туристических услуг: автореферат дис. канд. экон. наук: 08.00.05. Махачкала.

Моделі й методи прийняття рішень: навч. посіб. (2018). С. А. Ус, Л. С. Коряшкіна. М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». 2-ге вид. випр. Дніпро: НТУ «ДП», 300.

Пестушко В. Ю. (2020). Макроекономічна роль туризму: реалії країн світу / В. Ю. Пестушко. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Вип. 29, 114-119. Взято з http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/29_2020ua/24.pdf.

Піскунова О. В. (2015). Нечіткі відношення у дослідженні інноваційного розвитку малого підприємства / О. В. Піскунова, Л. Г. Тарасова, І. Ф. Шатарська. Ефективна економіка. (№ 5). Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_5_10

Трояновский В. М. (2002). Математическое моделирование в менеджменте. М.: РДЛ, 256.

Яхъяева Х. Н., Ханухова С. А. (2006). Методические основы комплексной оценки уровня качества туристских продуктов. Транспортное дело России. №12. Часть 1.

Borisov A. N., Kroumberh O. A., Fedorov I.P. (1990). Prinyatie reshenij na osnove nechetkikh modelej: primery ispolzovaniya [Decision making based on fuzzy models: examples of use]. Riga: Zinatve, p. 184.

Zade L. A. (2015). Nechetkie mnozhestva, nechetkie sistemy i myahkie vychisleniya [Fuzzy Sets, Fuzzy Systems and Soft Computing], tom 10, vol. 1, pp. 7–22. Available at: http://www.mathnet.ru/links/69118ts2a7a7bts025048ts1af33567042ts/fssts12.pdf.

Ivanov I. S. (2011). Povyshenie kachestva turisticheskogo produkta v usloviyakh personalizatsij sistem distributsij [Improving the quality of the tourist product in the context of personalization of distribution systems]. (PhD Thesis), Moskva. Available at: https://etsonomy-lib.tsom/povyshenie-kachestva-turistskogo-produkta-v-usloviyah-personalizatsii-sistem-distributsii.

Mahomedalieva Kh. N. (2008). Razvitie mekhanizmov otsenki i povysheniya kachestva turisticheskikh uslug [Development of mechanisms for assessing and improving the quality of tourist services] (PhD Thesis), Makhachkala.

. Us S. A, Koryashkina L.S. (2018) Modeli y metody pryynyattya rishen [Models and methods of decision making]. M-vo osvity i nauky Ukrayiny, Nats. tekhn. un-t «Dniprovs'ka politekhnika». Dnipro: NTU «DP», p. 300.

Pestushko V.Yu. (2020). Makroekonomichna rol turyzmu: realiyi krayin svitu [Macroeconomic role of tourism: realities of the country's world]. Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 29, pp. 114-119. Available at: http://www.visnyk-etsonom.uzhnu.uz.ua/archive/29_2020ua/24.pdf.

Piskunova O.V., Tarasova L. G., Shatarska I. F. (2015). Nechitki vidnoshennya u doslidzhenni innovatsiynoho rozvytku maloho pidpryyemstva [Misunderstandings in the advanced innovative development of small businesses]. Shatars'ka. Efektyvna ekonomika, no. 5. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_5_10

Troyanovskij V. M. (2002). Matematicheskoe modelirovanie v menedzhmente [Mathematical modeling in management]. M.: RDL, p. 256.

Yakhyaeva Kh.N., Khanukhova S.A. (2006). Metodicheskie osnovy kompleksnoj otsenki urovnya kachestva turisticheskikh produktov [Methodological bases for a comprehensive assessment of the quality level of tourist products]. Transportnoe delo Rossii, no. 12. part 1.

Переглядів статті: 82
Завантажень PDF: 73
Опубліковано
2022-11-21
Як цитувати
Ладик, С., & Базилюк, К. (2022). ВИКОРИСТАННЯ АПАРАТУ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТУРПРОДУКТУ. Innovations and Technologies in the Service Sphere and Food Industry, (1 (5), 47-51. https://doi.org/10.32782/2708-4949.1(5).2022.9