ВІДНОВЛЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

Ключові слова: Кам’янка, парк, природно-заповідна територія, природно-заповідний фонд, рекреаційні ресурси, рослинний світ, Тясминський каньйон, Черкаська область

Анотація

У роботі наведено аналіз стану рекреаційних ресурсів парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Парк ім. Декабристів», що розташований на території міста Кам’янка в Черкаській області. Метою дослідження є актуалізація необхідності вирішення комплексу питань щодо сприяння збереженню та відновленню рекреаційних природних ресурсів на території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва ім. Декабристів у м. Кам’янка на Черкащині для популяризації регіонального туризму на рекреаційних ПЗТ. Для розкриття теми дослідження здійснено огляд й відповідний аналіз інформативно-нормативної бази щодо питань утворення, охорони, збереження, використання та відновлення рекреаційних природних ресурсів на території Черкаської області, зокрема на рекреаційних територіях ПЗФ. Опрацьовано дані про природно-ресурсний потенціал м. Кам’янка та його природно-заповідні території (далі – ПЗТ), в першу чергу, парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Парк ім. Декабристів», перспективи відновлення природних ресурсів і створення привабливих рекреаційних послуг. У статті доведено, що рекреаційні ресурси природно-ландшафтних територій у м. Кам’янка на Черкащині мають достатньо потужний потенціал для того, щоб створювати відповідні рекреаційні території та надавати рекреаційні послуги як місцевим мешканцям, так і гостям міста. Стаття узагальнює аргументи щодо важливості відновлення рекреаційних територій як перспективного напрямку для розвитку туризму. За результатами дослідження на прикладі рекреаційних ресурсів парку ім. Декабристів, Тясминського каньйону та рекреаційних природних територій м. Кам’янка на Черкащині зроблено висновки щодо важливості збереження, відновлення рекреаційних територій як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні, підтримки перспективного напрямку в туризмі –створення та надання рекреаційних послуг. Підкреслено вагому роль науковців у вирішенні питань фундаментальних і прикладних досліджень рекреаційних ресурсів, створення відповідних інформативних баз у сфері поводження з рекреаційними ресурсами як на місцевому, так і на національному рівні. В статті доведено, що важливо було б відповідним органам влади, Кам’янському державному історико-краєзнавчому заповіднику, небайдужим до збереження нашої краєзнавчої спадщини сприяти розробці проекту відновлення території парку ім. Декабристів у м. Кам’янка на Черкащині, узбережжя та русла Тясминського каньйону з урахуванням потреби створення більш відкритого простору від занедбаних інфраструктурних об’єктів, що не мають архітектурної, культурно-мистецької цінності, та облаштувати природно-архітектурний ландшафт відповідно до потреб часу та за умов збереження природно-історичної доцільності. Результати проведено дослідження можуть бути корисними для працівників сфери туризму, сфери послуг у цілому; науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які опановують спеціальності «туризм», «садівництво та виноградарство», «садово-паркове мистецтво», «екологія» тощо.

Посилання

Адміністративно-територіальний устрій. URL: https://ckoda.gov.ua/administratyvno-terytorialnyj-ustrij/ (дата звернення: 01.09.2022).

Вєтров О. Cадибно-паркове утворення поміщиків Давидових у Кам’янці – осередок художньої культури кінця XVIII – початку XX ст. Дослідження, збереження та популяризація пам’яток історико-культурної спадщини України : зб. матеріалів круг. ст. (м. Переяслав, Київ. обл., 20 квітня 2020 р.). Вип. 1. С. 28–42.

Офіційний сайт Кабінету міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/ (дата звернення: 07.09.2022).

Пам’ятка природи Тясминський каньйон. URL: http://kanyon.kam.net.ua/index.php/excursion-services (дата звернення: 02.09.2022).

Офіційний сайт Кам’янського державного історико-культурного заповідника. URL: https://kammuz.com.ua (дата звернення: 05.09.2022).

Офіційний сайт Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. URL: https://mepr.gov.ua/ (дата звернення: 07.09.2022).

Офіційний сайт обласної державної адміністрації в Черкаській області. URL: https://ck-oda.gov.ua/ (дата звернення: 07.09.2022).

Офіційний сайт управління екології та природних ресурсів у Черкаській області. URL: https://ck-oda.gov.ua/upravlinnya-ekologiyi-ta-prirodnix-resursiv/ (дата звернення: 07.09.2022).

Тортула Ранда. Потієві. Видання 2009 р. URL: https://redbook-ua.org/item/tortula-randii/ (дата звернення: 12.07.2022).

Шамрай О. Г., Таран Г. М., Бондаренко Л. О., Вєтров О. В., Ляшко Ю. Ю., Чупак Т. П. Місто на скелястих берегах Тясмину. Черкаси : «Вертикаль», видав. ПП Кандич С. Г., 2009. 244 с.

Administrativno-teritorialniy ustriy. [Administrative and territorial system]. Available at: https://ckoda.gov.ua/administratyvno-terytorialnyj-ustrij/ (accessed 01.09.2022).

Vetrov, О. (2020). Cadibno-parkove utvorennya pomIschikIv Davidovih u Kam’yantsI – oseredok hudozhnoYi kulturi kIntsya XVIII – pochatku XX st. [The manor and park formation of the Davydov landowners in Kamianka is a center of artistic culture of the late 18th and early 20th centuries]: Doslidzhennya, zberezhennya ta populyarizatsiya pam’yatok istoriko-kulturnoyi spadschini Ukrayini– Collection of materials of the round table "Research, preservation and popularization of monuments of the historical and cultural heritage of Ukraine" (Pereyaslav, April 20, 2020). (Vol. 1, pp. 28–42) [in Ukrainian].

Ofitsiyniy sayt Kabinetu ministriv Ukrayini [Official website of the Cabinet of Ministers of Ukraine]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/ (accessed 03.09.2022).

Pam’yatka prirodi Tyasminskiy kanyon [Natural monument Tyasmyn Canyon]. Available at:http://kanyon.kam.net.ua/ index.php/excursion-services (accessed 02.09.2022).

OfItsIyniy sayt Kam’yanskogo derzhavnogo Istoriko-kulturnogo zapovIdnika [The official website of the Kamianka State Historical and Cultural Reserve]. Available at: https://kammuz.com.ua (accessed 05.09.2022).

Ofitsiyniy sayt Ministerstva zahistu dovkillya ta prirodnih resursiv Ukrayini [The official website of the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine]. Available at:https://mepr.gov.ua/ (accessed 07.09.2022).

Ofitsiyniy sayt oblasnoyi derzhavnoyi administratsiyi v Cherkaskiy oblasti [The official website of the regional state administration in Cherkasy region]. Available at: https://ck-oda.gov.ua/ (accessed 07.09.2022).

Ofitsiyniy sayt upravlinnya ekologiyi ta prirodnih resursiv u Cherkaskiy oblasti [The official website of the Department of Ecology and Natural Resources in Cherkasy Region]. Available at: https://ck-oda.gov.ua/upravlinnya-ekologiyi-ta-prirodnix-resursiv/ (accessed 07.09.2022).

Tortula Randa. Potievi. Vidannya 2009 [Tortula Randa. Potiev. Edition of 2009]. Available at: https://redbook-ua.org/item/tortula-randii/ (дата звернення: 12.07.2022).

Shamray, O. G., Taran, G. M., Bondarenko, L. O., Vetrov, O. V., Lyashko, Yu.Yu., Chupak, T. P. (2009). MIsto na skelyastih beregah Tyasminu [The city on the rocky shores of Tyasmin]. Cherkasi : «Vertikal», vidav. PP Kandich S. G., p. 244.

Переглядів статті: 50
Завантажень PDF: 41
Опубліковано
2022-11-21
Як цитувати
Бєляєва, С., & Герман, І. (2022). ВІДНОВЛЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ. Innovations and Technologies in the Service Sphere and Food Industry, (1 (5), 39-43. https://doi.org/10.32782/2708-4949.1(5).2022.7