НАПРЯМИ СТИМУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

  • Валентина Постова Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно- економічного університету https://orcid.org/0000-0002-0056-5648
Ключові слова: ресторанне господарство, система харчування, здорове населення, суспільний розвиток, професійна підготовка

Анотація

У статті проведено дослідження розвитку теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо ресторанного господарства як специфічної галузі національного господарства. Було визначено, що з погляду суспільства найбільшим його надбанням і ресурсом є здорове населення країни, тому було проаналізовано як харчування впливає на дітей шкільного та дошкільного віку. В результаті було встановлено, що через неправильне харчування виникає проблема ожиріння дітей. Тому було визначено причини, які сприяють цьому: зростання споживання продуктів з високою енергетичною щільністю і високим вмістом жиру, а також зниження фізичної активності у зв'язку з все більшим сидячим характером багатьох видів діяльності, зміна в способах пересування і зростаючій урбанізації. Було схематично представлено місце і роль харчування у суспільному розвитку, а також напрями стимулювання організаційного і соціально-економічного розвитку ресторанного господарства. Розкрито заходи, які сприяють розвитку ресторанного бізнесу, зокрема: необхідно встановити нові норми фізіологічних потреб населення; визначити вимоги до переліку продуктів і страв, які можуть реалізуватися в школах; здійснювати контроль за дотриманням вимог; вести пропаганду здорового способу життя та їжі в середній школі, а саме з впровадження культури здорового харчування; проводити заходи, які б формували у школярів виважене ставлення до свого здоров’я і харчування; модернізувати існуючі харчоблоки у школах шляхом заміни енерговитратного та багатофункціонального обладнання на сучасне економне. Також було визначено, що важливим напрямом стимулювання розвитку ресторанного господарства є забезпечення безпеки харчування. Було також запропоновано удосконалити систему підготовки кухарів як майбутніх фахівців ресторанної галузі: працювати у мережі і знаходити професійну інформацію англійською мовою; знаходити принаймні світові досягнення 15 світових зірок; вивчати систему постачання і виготовлення продукції; навчитися художньо поєднувати кольори і форми; стажувати їх на передових підприємствах. В результаті дослідження, які були проведені у статті, було встановлено, що визначені напрями змін у системи підготовки професійних кухарів є актуальними і потребують швидкого впровадження.

Посилання

Гадецька З.М. Сучасні мультимедійні засоби просування готельно-ресторанних та туристичних послуг. Молодий вчений. 2015. №. 2 (6). С. 41-44.

Завальнюк В.В. Методика проектування підсистеми інформаційного забезпечення стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, Ужгород. 2016, 8(1), 82-85.

Завальнюк В.В. Принципи управління інноваційною діяльністю. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Хмельницький. 2013, 5 (1), 182–185.

Онуфрієвич Д.Р., Куклін О.В. Інтернет-комунікації як засіб підвищення рівня лояльності споживачів на ринку ресторанних послуг. Наукові розробки молоді на сучасному етапі. КНУТД, Київ. 2016. С.126-131.

Левицька І.В., Постова В.В. Основні поняття та значення підвищення економічної ефективності інноваційної діяльності підприємств машинобудування. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя, 2016, 4 (04), 1, 103-108.

Рудь Н. Т. Нові методичні підходи до аналізу інноваційного потенціалу підприємства. Економічний форум. Київ. 2015, 3, 323–332.

Hadetska Z.M. (2015) Suchasni multymediini zasoby prosuvannia hotelno-restorannykh ta turystychnykh posluh [Modern multimedia means of promoting hotel-restaurant and tourist services]. Molodyi vchenyi. no. 2 (6). pp. 41-44 [in Ukrainian].

Zavalniuk V.V. (2016) Metodyka proektuvannia pidsystemy informatsiinoho zabezpechennia stratehichnoho upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu pidpryiemstva [Methods of designing the subsystem of information support of strategic management of innovation activities of the enterprise]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. 8 (1), 82-85. [in Ukrainian].

Zavalniuk V.V. (2013) Pryntsypy upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu [Principles of innovation management]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. 5 (1), pp. 182–185. [in Ukrainian].

Onufriievych D.R., Kuklin O.V. (2016) Internet-komunikatsii yak zasib pidvyshchennia rivnia loialnosti spozhyvachiv na rynku restorannykh posluh [Internet communication as a means of increasing consumer loyalty in the market of restaurant services]. Naukovi rozrobky molodi na suchasnomu etapi. KNUTD, Kyiv. pp.126-131. [in Ukrainian].

Levytska I.V., Postova V.V. (2016) Osnovni poniattia ta znachennia pidvyshchennia ekonomichnoi efektyvnosti innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv mashynobuduvannia [Basic concepts and significance of increasing the economic efficiency of innovation activities of mechanical engineering enterprises]. Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii. Zaporizhzhia. 4 (04), 1, pp. 103-108. [in Ukrainian].

Rud N.T. (2015) Novi metodychni pidkhody do analizu innovatsiinoho potentsialu pidpryiemstva [New methodological approaches to the analysis of the innovative potential of the enterprise]. Ekonomichnyi forum, 3, pp. 323–332. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 93
Завантажень PDF: 51
Опубліковано
2022-11-21
Як цитувати
Постова, В. (2022). НАПРЯМИ СТИМУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. Innovations and Technologies in the Service Sphere and Food Industry, (1 (5), 27-32. https://doi.org/10.32782/2708-4949.1(5).2022.5