ДИНАМІКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Ключові слова: трудові ресурси, персонал, готельне підприємство, умови праці, кадри

Анотація

Трудові ресурси як складова економічного потенціалу готельного підприємства включають в себе інтелектуальний потенціал, організаційно-управлінський потенціал, рівень кваліфікації працівників, здатність креативно мислити та інформаційний потенціал. Ефективність їх використання й управління забезпечує безперебійне функціонування закладів. Надання якісних послуг та високий рівень сервісу залежить від кваліфікованого та вмотивованого персоналу, який виконує свої функції як частина цілісної системи. Якісні та кількісні показники кадрів відображають рівень успішного та ефективного функціонування підприємства на ринку задля досягнення його цілей. Проте під впливом зовнішніх чинників виникає циклічного безробіття, забезпеченість трудовими ресурсами має строкатий характер, що викликано економічними, епідеміологічними та політичними кризовими явищами. У статті проведено дослідження щодо динаміку показників займаних та найманих працівників, середньооблікової кількості штатних працівників і витрати на персонал, зокрема на оплату праці й соціальні виплати. Дані показники відображають не лише рівень забезпеченості трудових ресурсів, а й рівень економічного потенціалу, ефективність його використання, успішність діяльності підприємства готельного господарства. Проаналізовано динаміку основних кількісних показників трудових ресурсів в країні в цілому та за регіонами. Встановлено, що значне зниження досліджуваних показників відбувалося під впливом вторгнення країни-агресора на територію східної частини України та анексії півострова Крим, початок повномасштабної війни на території країни, що зумовило нестабільний економічний стан в країні. Також слід відзначити епізодичне припинення діяльності закладів готельного господарства під час всесвітньої епідеміологічної кризи, що залишило негативний відбиток на кількісний показниках трудових ресурсів. Проте, доцільно заважити, що можна спостерігати період стабілізації й адаптації до чинників впливу, відповідно й збільшення у динаміці показників, що характеризує покращення стану економічного потенціалу підприємства та економічного стану країни.

Посилання

Балацька Н., Калєнік К., Скриннік В. Місце трудових ресурсів в інтеграційних та глобалізаційних умовах у готельно-ресторанному бізнесі. Socio-Economic Relations in the Digital Society, 2022. №1(43). С. 31–36.

Булгакова А. К. Сучасні методи управління персоналом на підприємствах готельного господарства. Науково-технічний збірник, 2012. №102. С. 494-498.

Давидова О. Ю. Управління трудовими ресурсами готельно-ресторанного господарства в умовах інноваційного розвитку. Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету (30–31 березня 2017 р.). Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. С. 149-151.

Державна служба статистики. Структурні зміни в економіці. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze_20.htm

Полтавська О.В. Трудові ресурси підприємств готельного господарства та особливості економічного механізму їх формування. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. Київ: КНЕУ, 2007. Т. І. Ч. ІІ. С. 670 – 679.

Слюсарчук О., Кушнірук В., Банєва І. Місце трудових ресурсів в інтеграційних та глобалізаційних умовах в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі. Наукові записки Львівського університету бізнесу і права, 2021. №30. С. 118-127.

Balatska N., Kalienik K., Skrynnik V. (2022). Mistse trudovykh resursiv v intehratsiinykh ta hlobalizatsiinykh umovakh u hotelno-restorannomu biznesi [The place of labor resources in the conditions of integration and globalization in the hotel and restaurant business]. Socio-Economic Relations in the Digital Society, №1(43), pp. 31–36. DOI: https://doi.org/10.55643/ser.1.43.2022.430 [in Ukrainian].

Bulhakova A. K. (2012). Suchasni metody upravlinnia personalom na pidpryiemstvakh hotelnoho hospodarstva [Modern methods of personnel management at hotel enterprises]. Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk – Scientific and technical collection , №102, pp. 494-498. Available at: https://eprints.kname.edu.ua/25407/1/494-498%20%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90%D0%9A.pdf [in Ukrainian].

Davydova O. Yu. (2017). Upravlinnia trudovymy resursamy hotelno-restorannoho hospodarstva v umovakh innovatsiinoho rozvytku [Management of labor resources of the hotel and restaurant industry in the conditions of innovative development]. Proceedings of theStratehichni imperatyvy rozvytku turyzmu ta ekonomiky v umovakh hlobalizatsii: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysviach. 10-richchiu fakultetu mizhnarodnoho turyzmu ta upravlinnia personalom Zaporizkoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu University (Zaporizhzhia, March 30-31, 2017), pp. 149-151. [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky. Strukturni zminy v ekonomitsi [State Statistics Service. Structural changes in the economy]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze_20.htm

Poltavska O.V. (2007). Trudovi resursy pidpryiemstv hotelnoho hospodarstva ta osoblyvosti ekonomichnoho mekhanizmu yikh formuvannia [Labor resources of hotel enterprises and peculiarities of the economic mechanism of their formation]. Upravlinnia liudskymy resursamy: problemy teorii i praktyky, vol. 1, pp. 670–679. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/197259369.pdf [in Ukrainian].

Sliusarchuk O., Kushniruk V., Banieva I. (2021). Mistse trudovykh resursiv v intehratsiinykh ta hlobalizatsiinykh umovakh v turystychnomu ta hotelno-restorannomu biznesi [The place of labor resources in the conditions of integration and globalization in the tourism and hotel-restaurant business]. Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu i prava, vol. 30, pp. 118-127. Available at: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/484 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 125
Завантажень PDF: 125
Опубліковано
2022-11-21
Як цитувати
Вівсюк, І. (2022). ДИНАМІКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Innovations and Technologies in the Service Sphere and Food Industry, (1 (5), 10-14. https://doi.org/10.32782/2708-4949.1(5).2022.2