МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМ СТИМУЛЮВАННЯМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: готелі, готельне господарство, мотивація, матеріальне стимулювання персоналу, підприємства туристичного бізнесу, принципи управління, сфера послуг, туризм

Анотація

У статті систематизовано теоретичну базу та методичні розробки, які стосуються визначення мотиваційних чинників і принципів управління матеріальним стимулюванням персоналу підприємств туристичного бізнесу. Представлено аналіз теоретико-методичних розробок щодо термінологічної бази та сутнісної характеристики низки дефініцій, які стосуються питань, пов’язаних із мотивацією та матеріальним стимулюванням персоналу підприємств туристичного бізнесу. Метою статті є розгляд і формулювання на прикладі підприємств готельного господарства мотиваційних чинників і принципів управління матеріальним стимулюванням персоналу. На прикладі підприємств готельного господарства досліджено методи та форми застосування сучасних інструментів мотивації персоналу. Під час наукового дослідження використані аналітичні, статистичні методи, методи порівняння тощо. На основі розглянутої класифікації форм мотивації доведено, що матеріальне стимулювання персоналу належить до найбільш важливої форми мотивації. Для розподілу фонду стимулювання запропоновано використовувати систему міжпосадових коефіцієнтів, яка враховує внесок кожного працівника в досягнення цільового показника в господарській діяльності підприємства. Акцентовано увагу на особливостях застосування в реальних умовах ведення туристичного бізнесу в Україні тих принципів управління матеріальним стимулюванням, що не суперечать вимогам воєнного стану в країні. Досліджено сучасний стан на ринку туристичних послуг, у т. ч. підприємств готельного господарства щодо плинності кадрів, рівня заробітної плати та їх динаміки протягом останніх декількох років. Відповідна увага приділена розкриттю сутності мотиваційних чинників щодо залучення більш кваліфікованих кадрів для закладів готельно-ресторанного бізнесу. Запропоновано відповідні заходи щодо зменшення плинності кадрів у сфері туризму, зокрема підприємств готельного господарства, заохочення до працевлаштування на цих підприємствах випускників вищих навчальних закладів, які опанували, в першу чергу, спеціальність «Туризм» і «Готельно-ресторанна справа». Результати дослідження можуть бути корисними для працівників сфери туризму, готельно-ресторанної справи, сфери послуг у цілому; науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, які опановують, зокрема, спеціальності «Туризм» і «Готельно-ресторанна справа».

Посилання

Балабанова Л.В. Управління персоналом: підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 468 с.

Булатова О.В. Закономірності та прогноз розвитку туристичної галузі України: монографія. Маріуполь, 2018. 120 с.

Виноградський Н.Д. Управління персоналом: навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 502 с.

Гольда А В. Формування системи мотивації та стимулювання трудової діяльності з орієнтацією на кінцевий результат. Формування ринкових відносин в Україні. 2019. № 9. 196 с.

Дячкіна А. Ринок праці 2023: де зараз найбільші зарплати та яких спеціалістів шукають. 25 січня 2023. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2023/01/25/696322/ (дата звернення: 05.09.2023).

Зарплати у війну: в яких галузях зросли, а де знизилися. 2022. URL: https://agravery.com/ (дата звернення: 05.09.2023).

Полтавська О.В. Матеріальне стимулювання персоналу підприємств готельного господарства на основі компетентнісного підходу. Економічна наука. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 1. С. 67–72. URL: http://www.investplan.com.ua/ pdf/1_2015/17.pdf (дата звернення: 05.09.2023).

Попик М.М. Формування механізму мотивації персоналу готельно-ресторанного бізнесу на основі концепції маржинального прибутку. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. економіка та управління підприємствами. 2019. Вип. 4 (21). С. 311–318. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/21_2019/50.pdf (дата звернення: 05.09.2023).

Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати : Наказ Державного комітету статистики України від 13.01.2004 N 5. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 27 січня 2004 р. за N 114/8713. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04#Text (дата звернення: 12.09.2023).

Про колективні договори і угоди : Закон України від 1 липня 1993 року № 3356-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1993. № 36. Cт. 361. Редакція від 11.12.2022, підстава – 2759-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text (дата звернення: 09.09.2023).

Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1995. № 17. Cт. 121. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 10.09.2023).

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану (2022) : Закон України від 15.03.2022 р. № 2136-IX. Редакція від 19.07.2022. Підстава – 2352-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text (дата звернення: 12.09.2023).

Про туризм : Закон України від 15 вересня 1995 року № 324/95-ВР. Редакція від 01.04.2023, підстава – 1441-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 09.09.2023).

Статистика зарплат в Україні. URL: https://www.work.ua/stat/salary/?time=year (дата звернення: 05.09.2023).

Туризм: скільки грошей отримують працівники – від офіціанта до бармена. 2023. URL: https://ua.rua.gr/2023/06/19/ (дата звернення: 05.09.2023).

Туристична діяльність в Україні. Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/tyr/tyr_dil/arch_tyr_dil.htm (дата звернення: 10.09.2023).

Якимець А.Ю. Теоретичні основи мотивації персоналу туристичного підприємства. Вісник студ. наук. товариства «ВАТРА» Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2023. Вип. 177. С. 361–367. URL: http://www.vtei.com.ua/doc/2023/vatra2004/zb22_177.pdf (дата звернення: 05.09.2023).

Balabanova L. V. (2018) Upravlinnia personalom [Personnel management]: textbook. Kyiv: Center for Educational Literature, 468 p. (in Ukrainian)

Bulatova O. V. (2018) Zakonomirnosti ta prohnoz rozvytku turystychnoi haluzi Ukrainy [Patterns and forecast of the development of the tourist industry of Ukraine]: monograph. Mariupol, 120 p. (in Ukrainian)

Vinohradskyi N. D. (2018). Upravlinnia personalom: teaching. manual [Personnel management]. Kyiv: Center for Educational Literature, 502 p. (in Ukrainian)

Golda A. V. (2019) Formuvannia systemy motyvatsii ta stymuliuvannia trudovoi diialnosti z oriientatsiieiu na kintsevyi rezultat [Formation of the system of motivation and stimulation of labor activity with orientation on the final result]. Formation of market relations in Ukraine, no. 9, 196 p. (in Ukrainian)

Dyachkina A. (2023) Rynok pratsi 2023: de zaraz naibilshi zarplaty ta yakykh spetsialistiv shukaiut [Labor market 2023: where are the highest salaries now and which specialists are they looking for]. Available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2023/01/25/696322/ (in Ukrainian)

Zarplaty u viinu: v yakykh haluziakh zrosly, a de znyzylysia (May 24, 2022) [Wages during the war: in which indus¬tries they increased and where they decreased]. Available at: https://agravery.com/ (in Ukrainian)

Poltavska O. V. (2015) Materialne stymuliuvannia personalu pidpryiemstv hotelnoho hospodarstva na osnovi kom¬petentnisnoho pidkhodu [Material stimulation of personnel of hotel enterprises based on the competence approach]. Economics. Investments: practice and experience, no. 1, рp. 67–72. Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/1_2015/17.pdf (in Ukrainian)

Popyk M. M. (2019) Formuvannia mekhanizmu motyvatsii personalu hotelno-restorannoho biznesu na osnovi kontseptsii marzhynalnoho prybutku [Formation of the mechanism of motivation of hotel and restaurant business person¬nel based on the concept of marginal profit]. Eastern Europe: Economy, Business and Management. economy and enterprise management. Dnieper State Academy of Construction and Architecture, vol. 4 (21), рр. 311–318. Available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/21_2019/50.pdf (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Instruktsii zi statystyky zarobitnoi platy (2004) [On the approval of the Instructions on Wage Sta¬tistics]: Order of the State Statistics Committee of Ukraine dated January 13, 2004 Nо. 5. Registered in the Ministry of Jus¬tice of Ukraine dated January 27, 2004 under N 114/8713. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04#Text (in Ukrainian)

Pro kolektyvni dohovory i uhody (2022) [On collective agreements and agreements]: Law of Ukraine dated July 1, 1993 No. 3356-XII. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 1993, No. 36, Article 361. Edition of 11.12.2022, basis – 2759-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text (in Ukrainian)

Pro oplatu pratsi (1995) [On wages]: Law of Ukraine dated March 24, 1995 No. 108/95-VR. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 1995, No. 17, Article 121. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text (in Ukrainian)

Pro orhanizatsiiu trudovykh vidnosyn v umovakh voiennoho stanu (2022) [On the organization of labor relations under martial law]: Law of Ukraine dated March 15, 2022 No. 2136-IX. Editorial from 07/19/2022. The basis is 2352-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text (in Ukrainian)

Pro turyzm (2023) [On tourism]: Law of Ukraine dated September 15, 1995 No. 324/95-VR. Edition of 01.04.2023, basis – 1441-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text (in Ukrainian)

Statystyka zarplat v Ukraini [Statistics of salaries in Ukraine]. Available at: https://www.work.ua/stat/salary/?time=year (in Ukrainian)

Turyzm: skilky hroshei otrymuiut pratsivnyky – vid ofitsianta do barmena [Tourism: how much money do employees get – from waiters to bartenders] (19.06.2023). Available at: https://ua.rua.gr/2023/06/19/ (in Ukrainian)

Turystychna diialnist v Ukraini [Tourist activity in Ukraine]. State Statistics Service. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/tyr/tyr_dil/arch_tyr_dil.htm (in Ukrainian)

Yakimets A.Yu (2023) Teoretychni osnovy motyvatsii personalu turystychnoho pidpryiemstva [Theoretical bases of motivation of personnel of a tourist enterprise]. Visnyk stud. of science of "VATRA" society of Vinnytsia trade and economic institute of DTEU. Vinnytsia: Editorial and Publishing Department of VTEI DTEU, vol. 177, рр. 361–367. Available at: http://www.vtei.com.ua/doc/2023/vatra2004/zb22_177.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 23
Завантажень PDF: 12
Опубліковано
2023-12-25
Як цитувати
Герман, І. (2023). МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМ СТИМУЛЮВАННЯМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ. Innovations and Technologies in the Service Sphere and Food Industry, (4 (10), 19-26. https://doi.org/10.32782/2708-4949.4(10).2023.2