БАНОШ – АВТЕНТИЧНА СТРАВА, ЯК РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕГМЕНТ ЕТНО-ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ

  • Олег Боратинський Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
  • Марія Паска Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
  • Лілія Свищ Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Ключові слова: ресторанний бізнес, туристи, автентична кухня, інгредієнти, страви, технологія приготування

Анотація

У статті розглянуто історичні аспекти формування автентичної страви – баношу, як регіонального сегменту етно-гастрономічного туризму, зокрема з врахуванням локальних продуктів. Здійснено аналіз сучасних закладів ресторанного господарства, де за певними технологіями готують банош, встановлено компонентний склад баношу відповідно до меню певних закладів ресторанного господарства: “Голодний Микола”, Ресторація “Бачевських”, Мережа Kumpel’ Group, Ресторан-музей “Сім Поросят”. Проаналізовано меню та виокремлено різновид баношу, для подальшої рекомендації туристичного маршруту. Результати проведених досліджень дозволяють зробити висновок популяризацію автентичних страв, які полягають у відродженні компонентного складу та відновлення технології приготування автентичних страв, і перспективою створення майбутніх туристичних етно-гастрономічних маршрутів.

Посилання

Боратинський О., Паска М. Інноваційний розвиток гастрономічного туризму в контексті автентичної кухні. Молода спортивна наука України : зб. тез доп. Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. Вип. 26, т. 4. С. 62. URL: https://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/msnu/article/view/1299

Мальська М., Філь М., Зінько Ю. Сучасні підходи виробництва крафтової продукції у гастрономічному туризмі Львівщини. Розвиток гастрономічного туризму в Україні: стан, виклики та перспектива імплементації європейського досвіду : Матер. Міжнар. наукпракт. конфер. Географія та туризм. Київ, 2019. С. 90–92.

Paska M., Korkuna O., Kulyk O. Current development trends of raw-smoked sausages in the context of gastronomic tourism. Trends in the development of international tourism in the current context of globalization : Collective scientific monograph. Opole, 2020. P. 152–158.

Кушнір М. Рецепти гуцульської кухні: «Бануш», «Гуслянка», «Кремзлики». Краяни Рахівщини. 2009. № 1. С. 13.

Паска М. З. Інноваційний розвиток гастрономічного туризму Львівщини в контексті формування ресторанних брендів. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. 2022. № 5. С. 98–103. DOI: https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-12

Філь М. Кулінарні маршрути ресторанного бізнесу м. Львова. Економіка та суспільство. 2022. № 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-48

Голод А. П., Гончаренко М. Ф., Никига О. В., Євдощенко О. В. Інноваційні засади сталого розвитку етно-гастрономічного туризму в регіоні. Вісник Донецького державного університету управління. Серія Економіка. 2020. № 4(89). C. 40–47.

Boratynskyi O., Paska M. (2022). Innovatsiinyi rozvytok hastronomichnoho turyzmu v konteksti avtentychnoi kukhni [Innovative development of gastronomic tourism in the context of authentic cuisine]. Moloda sportyvna nauka Ukrainy : zb. tez dop. Lviv : LDUFK imeni Ivana Boberskoho, no. 26(4), pp. 62. URL: https://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/msnu/article/view/1299

Malska M., Fil M., Zinko Yu. (2019). Suchasni pidkhody vyrobnytstva kraftovoi produktsii u hastronomichnomu turyzmi Lvivshchyny [Modern approaches to the production of craft products in the gastronomic tourism of Lviv Region]. Rozvytok hastronomichnoho turyzmu v Ukraini: stan, vyklyky ta perspektyva implementatsii yevropeiskoho dosvidu : Mater. Mizhnar. naukprakt. konfer. Heohrafiia ta turyzm. Kyiv, pp. 90–92.

Paska M., Korkuna O., Kulyk O. (2020). Current development trends of raw-smoked sausages in the context of gastronomic tourism [Current development trends of raw-smoked sausages in the context of gastronomic tourism]. Trends in the development of international tourism in the current context of globalization : Collective scientific monograph. Opole, pp. 152–158.

Kushnir M. (2009). Retsepty hutsulskoi kukhni: «Banush», «Huslianka», «Kremzlyky» [Recipes of Hutsul cuisine: "Banush", "Guslyanka", "Kremzlyki"]. Kraiany Rakhivshchyny, no 1, p. 13.

Paska M. Z. (2022). Innovatsiinyi rozvytok hastronomichnoho turyzmu Lvivshchyny v konteksti formuvannia restorannykh brendiv [Innovative development of gastronomic tourism in Lviv region in the context of restaurant brand formation]. Industriia turyzmu i hostynnosti v Tsentralnii ta Skhidnii Yevropi, no 5, pp. 98–103. DOI: https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-12

Fil M. (2022). Kulinarni marshruty restorannoho biznesu m. Lvova [Culinary routes of the restaurant business of Lviv]. Ekonomika ta suspilstvo, no 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-48

Holod A. P., Honcharenko M. F., Nykyha O. V., Yevdoshchenko O. V. (2020). Innovatsiini zasady staloho rozvytku etno-hastronomichnoho turyzmu v rehioni [Innovative principles of sustainable development of ethno-gastronomic tourism in the region]. Visnyk Donetskoho derzhavnoho universytetu upravlinnia. Seriia Ekonomika, no 4(89), pp. 40–47.

Переглядів статті: 35
Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2023-12-25
Як цитувати
Боратинський, О., Паска, М., & Свищ, Л. (2023). БАНОШ – АВТЕНТИЧНА СТРАВА, ЯК РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕГМЕНТ ЕТНО-ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ. Innovations and Technologies in the Service Sphere and Food Industry, (4 (10), 5-8. https://doi.org/10.32782/2708-4949.4(10).2023.5