АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В СФЕРІ ТУРИЗМУ

Ключові слова: веб-сайт, віртуальна реальність, діджиталізація, інноваційна інформаційна діяльність, інноваційний розвиток, інноваційні технології, інновація, Інтернет, інформаційні технології, мобільні додатки, моделювання бізнес-процесів, сфера туризму, туризм, туристична галузь, туристична діяльність, туристична послуга, туристичні підприємства, цифрова інфраструктура

Анотація

У статті систематизовано теоретичну базу та методичні розробки, які стосуються аналізу інформаційного розвитку підприємств в сфері туризму. Представлено аналіз теоретико-методичних розробок щодо сутнісної характеристики інформаційного розвитку підприємств в сфері туризму в сучасних умовах господарювання. Метою статті є розгляд і формулювання на прикладі туристичних підприємств основних аналітичних показників інформаційного розвитку підприємств в сфері туризму протягом останніх декількох років. Предмет дослідження – теоретико-методологічні засади щодо інформаційного розвитку підприємств в сфері туризму. Об’єктом дослідження визначена система інформаційного забезпечення туристичних підприємств. На прикладі туристичних підприємств досліджено методи та форми аналізу стану інформатизації підприємств в сфері туризму. Під час наукового дослідження використані аналітичні, статистичні методи, методи порівняння тощо, зокрема з метою більш глибокого дослідження сутності інформаційного середовища в туризмі застосовано методи аналізу та синтезу; використання методів спостереження та теоретичного узагальнення сприяло виокремленню особливих ознак і рис щодо технології та моделей впровадження інформаційних технологій в діяльності підприємств в сфері туризму; для аналізу сучасного стану інформаційних технологій в сфері туризму використано статистичний метод; для формування та відображення взаємозв’язків між різноманітними сегментами в діяльності туристичних підприємств використані табличні та графічні прийоми. На основі розглянутої тематики доведено, що сучасні умови ведення бізнесу в сфері туризму та потреба бути конкурентоздатними зумовлюють більш глибоке вивчення та запровадження інформаційних технологій. Акцентовано увагу на досвіді міжнародних туристичних компаній та аналітичних показниках, які підтверджують доцільність та необхідність активізації в напрямку цифровізації вітчизняних туристичних підприємств й суб’єктів господарювання в індустрії туризму в цілому. Досліджено методи та засоби роботизації в індустрії туризму, збір та аналіз значних обсягів даних, які відіграють позитивну роль для підприємств у конкурентному середовищі та дозволяють підвищити продуктивність та ефективність праці, автоматизувати низку повторюваних операцій тощо. Запропоновано відповідні заходи щодо мотивації туристичних підприємств до застосування відповідних програмних цифрових модулів. Результати дослідження можуть бути корисними для туристичних підприємств, а також фізичних та юридичниї осіб, які забезпечують в сфері туризму функціонування туристичної інфраструктури, сприяють формуванню якісного туристичного продукту.

Посилання

Аврята А.В. Дослідження технологічних трансформацій і глобальної інформатизації туристичного бізнесу. Наука і техніка сьогодні. 2023. Випуск 3 (17). С. 97–109. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-3(17)-97-109 (дата звернення: 05.10.2023).

Аврята А В. Міжнародні туристичні організації та їх роль у розвитку інформатизації туризму у глобальному середовищі. Наукові інновації та передові технології. 2023. Випуск 4 (18). URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=bg9NujoAAAAJ&citation_for_view=bg9NujoAAAAJ:9yKSN-GCB0IC (дата звернення: 07.10.2023).

Базик Ю.О., Гострик О.М. Аналіз програмного забезпечення в сфері туристичних послуг. Інформаційні технології в економіці і управлінні: зб. наук. студ. праць. Одеса : ОНЕУ, 2021. Вип. 3. С. 40–47.

Гапоненко Г.І., Шульга Н.В. Сучасні тенденції та перспективи впровадження інформаційних технологій в туристичній галузі України. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2020. Вип. 11. С. 111–120. URL: https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15913 (дата звернення: 05.10.2023).

Грибова Д.В. Розвиток туристичного бізнесу в Україні: теорія, методологія, практика: монографія. Мелітополь : Люкс, 2020. 384 с. URL: http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/.pdf (дата звернення: 05.09.2023).

Калініченко С., Грібіник А., Аврята А. Вплив цифровізації туристичної інфраструктури на розвиток регіонального туризму. Scientific journal «Modeling the development of the economic systems». 2023. Випуск 1. С. 133–138. DOI: https://doi.org/10.31891/mdes/2023-7-19 (дата звернення: 05.09.2023).

Князевич А.О., Дяченко Л.А., Крайчук С.О., Демидюк С.М. Інформаційні технології як ключова складова системи комунікативного менеджменту підприємств туристичної галузі. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». Вип. 9, 2021. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2021/6.pdf (дата звернення: 07.09.2023).

Лисюк Т.В., Ройко Л.Л., Білецький Ю.В. Інноваційні інформаційно-комунікативні технології у сфері туризму. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-4326 (дата звернення: 07.09.2023).

Про електронні комунікації: Закон України від 12.01.2021 р. № 3014. Редакція від 29.07.2023, підстава - 3245-IX. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68059 (дата звернення: 07.09.2023).

Про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2022-2024 роки : Постанова Верховної Ради України від 8 липня 2022 року № 2360-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2360-20#Text (дата звернення: 07.09.2023).

Про інформацію: Закон України 2 жовтня 1992 року. № 2657-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1992. № 48. Cт. 650. Редакція від 27.07.2023, підстава - 3005-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (дата звернення: 08.10.2023).

Про національну програму інформатизації: Закон України від 01.12.2022 р. № 2807-IX. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ TM002768.html (дата звернення: 08.10.2023).

Про туризм: Закон України від 15.09.1995 № 324/95-ВР. Редакція від 01.04.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 08.10.2023).

Савіцька О.П., Савіцька Н.В. Сучасні тренди інноваційного розвитку сфери туризму в Україні. Бізнес Інформ. 2021. № 9. C. 124–130. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-9-124-130 (дата звернення: 08.10.2023).

Садова Н.В. Вплив цифровізації на розвиток туристичної індустрії. Електронний журнал «Ефективна економіка». 2019. Вип. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2019/45.pdf (дата звернення: 08.10.2023).

Середа О.О. Особливості злиття та поглинань корпоративних підприємств в сфері ІТ-технологій, медіа та телекомунікацій. Макроекономічні механізми. 2023. № 2 (100). С. 57–61. DOI: https://doi.org/10.32782/mer.2023.100.09 (дата звернення: 10.10.2023).

Туристична діяльність в Україні. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/tyr/tyr_dil/arch_ tyr_dil.htm (дата звернення: 10.10.2023).

Худавердієва В.А. Тенденції впровадження цифрових технологій у сферу туризму. Наука і техніка сьогодні. № 10(10) (2022). С. 158–171. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6025-2022-10(10)-158-171 (дата звернення: 10.10.2023).

Шайфлер В.С., Гострик О.М. Розвиток та впровадження інформаційних технологій на підприємствах туристичної сфери. Інформаційні технології в економіці і управлінні: зб. наук. студ. праць. Одеса : ОНЕУ, 2020. Вип. 2. С. 36–43. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/323918263.pdf (дата звернення: 10.10.2023).

Шевелюк М.М. Цифровізація у сфері туризму: інноваційні тренди і пріоритетні напрями розвитку. Питання культурології. 2021. № (38). С. 226–235.

Яковенко Р.В. Управління процесами інформатизації в Україні. URL: https://tusovka.kr.ua/news/2022/05/19/upravlinnja-protsesami-informatizatsii-v-ukraini (дата звернення: 10.10.2023).

Barabas D.O., Panasiuk O.O., Kryvonos A.I. Formation of the company’s digital competitive advantages. Механiзм регулювання економiки. Інноваційні процеси в економіці. 2023. № 2 (100). С. 12–18. DOI: https://doi.org/10.32782/mer.2023.100.02 (дата звернення: 10.10.2023).

Digital 2023: Global Overview Report – DataReportal. 2023. URL: https://datareportal.com

Dubel M.V. Optimisation of digital distribution business processes. Механiзм регулювання економiки. 2023. № 3 (101). P. 5–11. DOI: https://doi.org/10.32782/mer.2023.101.01 (дата звернення: 10.10.2023).

Dziubata Z. Labour market trends teaching in tourism industry in the context of eurointegrationprocesses. Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки). 2022. № 1(46). С. 44–51. DOI: https://doi.org/10.31388/2519-884X-44-5 (дата звернення: 10.10.2023).

Melnyk L.H, Matsenko O.M., Kalinichenko L.L., Holub A.V., Sotnyk I.M. Instruments for ensuring the phase transition of economic systems to management based on industries 3.0, 4.0, 5.0. Механiзм регулювання економiки. 2023. № 1 (99). С. 34–40. DOI: https://doi.org/10.32782/mer.2023.99.06 (дата звернення: 10.10.2023).

Melnyk L.H., Rozghon Y.V., Kubatko O.V., Kalinichenko L.L., Derykolenko O.M. Vectors of restructuring of economic systems in the course of digital transformations. Механiзм регулювання економiки. 2023. № 2 (100). С. 5–11. DOI: https://doi.org/10.32782/mer.2023.100.01 (дата звернення: 11.10.2023).

Avryata A. V. (2023) Doslidzhennia tekhnolohichnykh transformatsii i hlobalnoi informatyzatsii turystychnoho biznesu. [Research on technological transformations and global informatization of the tourism business]. Science and Technology Today, no. 3 (17), pp. 97–109. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-3(17)-97-109 [in Ukrainian]

Avryata A. V. (2023) Mizhnarodni turystychni orhanizatsii ta yikh rol u rozvytku informatyzatsii turyzmu u hlobalnomu seredovyshchi. [International tourism organizations and their role in the development of tourism informatization in the global environment]. Naukovi innovatsii ta peredovi tekhnolohii, no. 4 (18). URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=bg9NujoAAAAJ&citation_for_view=bg9NujoAAAAJ:9yKSN-GCB0IC [in Ukrainian]

Bazyk Y. O., Gostryk O. M. (2021) Analiz prohramnoho zabezpechennia v sferi turystychnykh posluh. [Analysis of software in the field of travel services]. Information technologies in economics and management : a collection of scientific student works. Odesa: ONEU. No. 3, pp. 40–47. [in Ukrainian]

Haponenko H. I., Shulha N. V. (2020) Suchasni tendentsii ta perspektyvy vprovadzhennia informatsiinykh tekhnolohii v turystychnii haluzi Ukrainy. [Modern trends and prospects for the introduction of information technologies in the Ukrainian]. Tourism industry International Relations. Еconomics. Country Studies. Tourism (IRECST), no. 11, pp. 111–120. Available at: https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/15913 [in Ukrainian]

Grybova D. V. (2020) Rozvytok turystychnoho biznesu v Ukraini: teoriia, metodolohiia, praktyka [Development of tourist business in Ukraine: theory, methodology, practice]: monograph. Melitopol: Lux, 384 p. Available at: http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/14577/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D1 %80%D1%83%D0%BA.pdf [in Ukrainian]

Kalinichenko S., Gribinyk A., Avriata A. (2023) Vplyv tsyfrovizatsii turystychnoi infrastruktury na rozvytok rehionalnoho turyzmu. [The effect of digitalization of the tourist infrastructure on the development of regional tourism]. Scientific journal “Modeling the development of the economic systems», no. 1, pp. 133–138. DOI: https://doi.org/10.31891/mdes/2023-7-19 [in Ukrainian]

Knyazevych A. O., Dyachenko L. A., Kraichuk S. O., Demydyuk S. M. (2021) Informatsiini tekhnolohii yak kliuchova skladova systemy komunikatyvnoho menedzhmentu pidpryiemstv turystychnoi haluzi. [Information technologies as a key component of the communication management system of tourism enterprises]. Electronic scientific professional publication «Effective Economy», no. 9. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2021/6.pdf [in Ukrainian]

Lysiuk T. V., Royko L. L., Biletsky Yu. V. (2022) Innovatsiini informatsiino-komunikatyvni tekhnolohii u sferi turyzmu. [Innovative information and communication technologies in the sphere of tourism]. Economy and society, no. 43. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-4326 [in Ukrainian]

Pro elektronni komunikatsii [On electronic communications]: Law of Ukraine dated January 12, 2021 No. 3014. Revision dated July 29, 2023, basis - 3245-IX. Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68059 [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennia zavdan Natsionalnoi prohramy informatyzatsii na 2022-2024 roky [On the approval of the tasks of the National Informatization Program for 2022-2024]: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine dated July 8, 2022 No. 2360-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2360-20#Text [in Ukrainian]

Pro informatsiiu [About information]: Law of Ukraine of October 2, 1992. No. 2657-XII. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 1992, No. 48, Article 650. Edition of 07/27/2023, basis - 3005-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text [in Ukrainian]

Pro natsionalnu prohramu informatyzatsii [On the Concept of the National Informatization Program]: Law of Ukraine dated February 4, 1998 No. 75/98-VR. (1998) Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), No. 27-28, Article 182. Editorial from 12/16/2020. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/75/98-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian]

Pro turyzm [On tourism]: Law of Ukraine dated September 15, 1995 No. 324/95-VR. Edition of 01.04.2023, basis - 1441-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian]

Savitska O. P., Savitska N. V. (2021) Suchasni trendy innovatsiinoho rozvytku sfery turyzmu v Ukraini. [Current trends in the innovative development of tourism in Ukraine]. Business Inform, no. 9, pp. 124–130. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-9-124-130 [in Ukrainian]

Sadova N. V. (2019) Vplyv tsyfrovizatsii na rozvytok turystychnoi industrii. [The impact of digitalization on the development of the tourism industry]. Electronic journal «Effective Economy», no. 9. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2019/45.pdf [in Ukrainian]

Sereda O. O. (2023) Osoblyvosti zlyttia ta pohlynan korporatyvnykh pidpryiemstv v sferi IT-tekhnolohii, media ta telekomunikatsii. [Features of mergers and acquisitions of corporate enterprises in the sphere of it technologies, media and telecommunications]. Macroeconomic mechanisms, no. 2 (100), pp. 57–61. DOI: https://doi.org/10.32782/mer.2023.100.09 [in Ukrainian]

Turystychna diialnist v Ukraini [Tourist activity in Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/ tyr/tyr_dil/arch_tyr_dil.htm [in Ukrainian]

Khudaverdiyeva V. A. (2022) Tendentsii vprovadzhennia tsyfrovykh tekhnolohii u sferu turyzmu. [Trends of implementation of digital technologies in the sphere of tourism]. Science and Technology Today, no. 10(10) (2022), pp. 158–171. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6025-2022-10(10)-158-171 [in Ukrainian]

Scheifler V. S., Gostryk O. M. (2020) Rozvytok ta vprovadzhennia informatsiinykh tekhnolohii na pidpryiemstvakh turystychnoi sfery. [Development and implementation of information technologies at tourism enterprises]. Information technologies in economics and management : a collection of scientific student works. Odesa: ONEU. Issue 2, pp. 36–43. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/323918263.pdf [in Ukrainian]

Shevelyuk M. M. (2021) Tsyfrovizatsiia u sferi turyzmu: innovatsiini trendy i priorytetni napriamy rozvytku. [Digitalization in tourism: innovative trends and priority areas of development]. Issues of Culturology, no. (38), pp. 226–235 [in Ukrainian]

Yakovenko R. V. (2022) Upravlinnia protsesamy informatyzatsii v Ukraini. [Management of informatization processes in Ukraine]. Available at: https://tusovka.kr.ua/news/2022/05/19/upravlinnja-protsesami-informatizatsii-v-ukraini [in Ukrainian]

Barabas D. O., Panasiuk O. O., Kryvonos A. I. (2023) Formation of the company’s digital competitive advantages. The mechanism of economic regulation, no. 2 (100), pp. 12–18. DOI: https://doi.org/10.32782/mer.2023.100.02

Digital 2023: Global Overview Report – DataReportal. (2023). Available at: https://datareportal.com

Dubel M. V. (2023) Optimisation of digital distribution business processes. Innovation processes in the economy. The mechanism of economic regulation, no. 3 (101), pp. 5–11. DOI: https://doi.org/10.32782/mer.2023.101.01

Dziubata Z. (2022). Labour market trends teaching in tourism industry in the context of eurointegrationprocesses. Collection of scientific papers of the Dmytro Motornyi TSATU (economic sciences), no. 1(46), pp. 44–51. DOI:10.31388/2519-884X-44-5

Melnyk L. H, Matsenko O. M., Kalinichenko L. L., Holub A. V., Sotnyk I. M. (2023) Instruments for ensuring the phase transition of economic systems to management based on industries 3.0, 4.0, 5.0. The mechanism of economic regulation, no. 1 (99), pp. 34–40. DOI: https://doi.org/10.32782/mer.2023.99.06

Melnyk L. H., Rozghon Y. V., Kubatko O. V., Kalinichenko L. L., Derykolenko O. M. (2023) Vectors of restructuring of economic systems in the course of digital transformations. The mechanism of economic regulation, no. 2 (100), pp. 5–11. DOI: https://doi.org/10.32782/mer.2023.100.01

Переглядів статті: 25
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2023-12-25
Як цитувати
Петренко, С. (2023). АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В СФЕРІ ТУРИЗМУ. Innovations and Technologies in the Service Sphere and Food Industry, (4 (10), 32-42. https://doi.org/10.32782/2708-4949.4(10).2023.4