ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА М. ЧЕРКАСИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Ключові слова: воєнний стан, готельно-ресторанні послуги, державне регулювання, менеджмент, недержавний сектор економіки, нормативи, ресторан, місто Черкаси

Анотація

У статті систематизовано теоретичну базу та методичні розробки, які стосуються організації діяльності ресторанного господарства. Представлено аналіз теоретико-методичних розробок щодо термінологічної бази та сутнісної характеристики діяльності ресторанного господарства. Метою статті є розгляд і формулювання особливості організації діяльності ресторанного господарства на прикладі закладів м. Черкаси в умовах сьогодення. На прикладі підприємств ресторанного господарства досліджено методи та форми застосування сучасних інструментів організації діяльності ресторанного господарства. Під час наукового дослідження використані аналітичні, статистичні методи, методи порівняння тощо. Проведено аналіз чинної нормативно-правової бази щодо організації діяльності ресторанного господарства. На основі розглянутих типів і різновидів послуг ресторанів у м. Черкаси здійснено відповідний аналіз ситуації на ринку ресторанних послуг в умовах воєнного стану в країні та постпандемічного періоду. Акцентовано увагу на особливостях застосування в реальних умовах адаптивних методів організації та ведення бізнесу, розробки та реалізації оптимальних заходів для створення та просування привабливих для споживачів пропозицій. Відповідна увага приділена розкриттю сутності необхідних ресурсів для організації конкурентоздатного ресторанного бізнесу. Запропоновано відповідні заходи щодо активізації взаємовигідної співпраці на різних рівнях – державному, регіональному, галузевому, недержавному тощо. Результати дослідження можуть бути корисними для працівників сфери туризму, готельно-ресторанної справи, сфери послуг у цілому; науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, які опановують, зокрема, спеціальності «Туризм» і «Готельно-ресторанна справа».

Посилання

Асоціація індустрії гостинності України. URL: https://aigu.org.ua/association-members/ (дата звернення: 01.10.2023).

Бут А. Кафе корисних десертів, наливочна та паб в укритті: добірка нових закладів, що відкрилися у Черкасах. 2023. URL: https://18000.com.ua/strichka-novin/u-cherkasax-vidkrili-nizku-novix-zakladiv-perelik/ (дата звернення: 03.10.2023).

Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Т. 31 (70). № 3. Ч. 1. 2020. 238 с. URL: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_3/31_70_3_1.pdf (дата звернення: 03.10.2023).

Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. № 18. № 19-20, № 21-22. Ст. 144. Редакція від 08.10.2023, підстава – 2614-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 02.10.2023).

Державна податкова служба України. 2023. URL: https://tax.gov.ua/nk/rozdil-xiv--spetsialni-podat/edynyi-podatok/ (дата звернення: 03.10.2023).

Діяльність органів самоорганізації населення. 2023. URL: http://chmr.gov.ua/ua/sections.php?s=4 (дата звернення: 02.10.2023).

Домбровська С.М. Державна політика формування сервісно-орієнтованої економіки сфери послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 10. С. 105‒110.

ДСТУ – База нормативних документів. 2023. URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dstu/5 (дата звернення: 04.10.2023).

Заклади ресторанного господарства. Класифікація. ДСТУ 4281:2004. Чинний від 2004-07-01. Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. № 59. URL: http://megalib.com.ua/content/754_11_Klasifikaciya_ta_tipi_pidpriemstv_restorannogo_gospodarstva.html (дата звернення: 04.10.2023).

Івасишина Н.В. Розвиток ресторанного господарства в Україні. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Історія, економіка, філософія. 2020. Т. 31 (70). № 3. Ч. 1. С. 60–65. URL: https://doi.org/10.32589/2412-9321.28.2023.280604 (дата звернення: 04.10.2023).

Інформація щодо закладів торгівлі та ресторанного господарства у місті Черкаси. 2023. URL: https://data.gov.ua/dataset/057824d2-1330-4bc5-b879-5d9a80abec6c (дата звернення: 04.10.2023).

Ковальчук Т.Г. Перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні в умовах глобалізації світового господарства. Наук. вісник Ужгородського нац. ун-ту. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 23(1). С. 126–130.

Кузьмін О.В., Чемакіна О.В, Акімова Л.М., Куц А.М., Корецька І.Л. Кузьмін А.О. Інжинірінг у ресторанному бізнесі: навч. посібн. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 488 с. URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/17069/zax.pdf (дата звернення: 04.10.2023).

Лисюк Т., Терещук О., Демчук О. Інноваційні підходи до використання реклами та PR-технологій в готельно-ресторанному бізнесі. Економіка та суспільство. 2021. № 28. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-35 (дата звернення: 04.10.2023).

Локаворський ресторан Residence у Черкасах із дизайном від Йови Ягер. 2022. URL: https://www.village.com.ua/village/food/new-place/310635-lokavorskiy-restoran-residence-v-cherkasah-z-dizaynom-vid-yovi-yager (дата звернення: 04.10.2023).

Національне агентство з акредитації (НААУ). 2023. URL: https://www.naau. org.ua/ (дата звернення: 05.10.2023).

Національна ресторанна асоціація України. 2023. URL: https://nraua.org/for_restaurateurs (дата звернення: 05.10.2023).

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по Черкаській області у IV кварталі 2021 року. 2022. URL: https://www.ck.ukrstat.gov.ua/source/arch/2022/dpsp_214.pdf (дата звернення: 05.10.2023).

Офіційний портал Черкаської міської ради, міського голови, виконавчого комітету. 2023. URL: http://chmr.gov.ua/ua/sections.php?s=2 (дата звернення: 05.10.2023).

Правила роботи закладів (підприємств) громадського харчування. Затверджено наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24 липня 2002 р. № 219. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2002 р. за № 680/6968. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=6013 (дата звернення: 05.10.2023).

Про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України. 2023. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/pro_r.htm (дата звернення: 05.10.2023).

Про туризм: Закон України від 15 вересня 1995 року № 324/95-ВР. Редакція від 01.04.2023, підстава – 1441-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 05.10.2023).

Ресторанне господарство. Терміни та визначення. ДСТУ 3862-99. 2023. URL: https://dnaop.com/html/40988/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_3862-99 (дата звернення: 05.10.2023).

Ресторатор. Журнал для професіоналів ресторанного бізнесу. 2023. URL: https://www.restorator.ua/ (дата звернення: 05.10.2023).

Сирохман І.В., Гирка О.І., Калимон М.-М.В. Безпечність і якість харчових продуктів (проблеми сьогодення): підручн. Центральна спілка споживчих товариств України, Львівський торг.-екон. ун-т. Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2019. 394 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe (дата звернення: 07.10.2023).

Стратегія роботи у 2023 році: як працюють ресторатори в умовах тотальної невизначеності. 2023. URL: https://www.restorator.ua/post/strategy_2023 (дата звернення: 06.10.2023).

Тренди 2022. Українські реалії: Вадим Грановський. 21 січня 2022 р. URL: https://www.restorator.ua/post/trendy-2022-ukrainski-realii-vabym-grano vsky (дата звернення: 05.10.2023).

Тренди 2022. Українські реалії: Марія Шапошникова. 19 січня 2022 р. URL: https://www.restorator.ua/post/trendy-2022-ukrainski-realii-maria-shaposh nikova (дата звернення: 05.10.2023).

Черкаська обласна державна адміністрація. URL: https://ck-oda.gov.ua/ (дата звернення: 05.10.2023).

Шепель Т.В. Аналіз тенденцій розвитку закладів харчування та їх вплив на дохідність ресторанного бізнесу в Україні. Економіка та управління національним господарством. 2019. Вип. 1 (18). С. 78–82. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/18_2019/14.pdf (дата звернення: 05.10.2023).

Цвілий С.М., Кукліна Т.С., Зайцева В. М. Маркетинг в готельно-ресторанному господарстві: навч. посібн. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. 260 с. URL: http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/9584/1/NP_Tsviliy.pdf (дата звернення: 05.10.2023).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Редакція від 05.10.2023, підстава - 3265-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 05.10.2023).

98% закладів підняли ціни на страви за останній рік, 30% суттєво оновили меню: результати опитування. 21 липня 2023. URL: https://www.restorator.ua/post/survey_resulys (дата звернення: 08.10.2023).

10 найкращих ресторанів Черкас за версією «Tripadvisor». Заклади, які рекомендують мандрівники. 19 лютого 2020. URL: https://in.ck.ua/ua/miscya/10-naykrashchyh-restoraniv-cherkas-za-versieyu (дата звернення: 08.10.2023).

Association of the Hospitality Industry of Ukraine. (2023). Available at: https://aigu.org.ua/association-members/ [in Ukrainian]

Booth A. (2023) Cafe of healthy desserts, pouring house and sheltered pub: a selection of new establishments that have opened in Cherkasy. Available at: https://18000.com.ua/strichka-novin/u-cherkasax-vidkrili-nizku-novix-zakladiv-perelik/ [in Ukrainian]

Scholarly notes of V. I. Vernadsky Tavri National University (2020). Series: Economics and management, vol. 31 (70), no. 3, part 1, 238 p. Available at: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_3/31_70_3_1.pdf [in Ukrainian]

Economic Code of Ukraine: Law of Ukraine dated January 16, 2003 No. 436-IV. (2003) Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), no. 18, no. 19-20, no. 21-22, article 144. Edition of 08.10.2023, basis – 2614-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text [in Ukrainian]

State Tax Service of Ukraine. (2023). Available at: https://tax.gov.ua/nk/rozdil-xiv--spetsialni-podat/ edynyi-podatok/ [in Ukrainian]

Activities of self-organization bodies of the population. (2023). Available at: http://chmr.gov.ua/ua/sections.php?s=4 [in Ukrainian]

Dombrovska S. M. (2019) Derzhavna polityka formuvannia servisno-oriientovanoi ekonomiky sfery posluh. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 10, pp. 105‒110. [in Ukrainian]

DSTU – Database of normative documents. (2023). Available at: https://dbn.co.ua/load/normativity/dstu/5 [in Ukrainian]

Establishments of the catering trade. Classification. (2023). Available at: http://megalib.com.ua/content/754_11_Klasifikaciya_ta_tipi_pidpriemstv_restorannogo_gospodarstva.html [in Ukrainian]

Ivasyshina N. V. (2020). Development of the restaurant industry in Ukraine. "Visnyk of Kyiv National Linguistic University (KNLU). Series “History. Economics. Philosophy. vol. 31 (70), no. 3, part 1, рр. 60–65. DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9321.28.2023.280604 [in Ukrainian].

Information on trade and restaurant establishments in the city of Cherkasy. (2023). Available at: https://data.gov.ua/dataset/057824d2-1330-4bc5-b879-5d9a80abec6c [in Ukrainian]

Kovalchuk T. G. (2019) Prospects for the development of the hotel and restaurant business in Ukraine in the conditions of globalization of the world economy. Science Herald of the Uzhhorod National university. Series: International economic relations and world economy, issue 23(1), pp. 126–130. [in Ukrainian]

Kuzmin A. V., Chemakina O. V., Akimova L. M., Kuts A.M., Koretska I. L. Kuzmin A. O. (2019) Engineering in the restaurant business: a textbook. Kherson: ALDI-PLUS, 488 p. Available at: https://ep3.nuwm.edu.ua/17069/zax.pdf (accessed October 4, 2023).

Lysyuk T., Tereshchuk O., Demchuk O. (2021) Innovative approaches to the use of advertising and PR technologies in the hotel and restaurant business. Economy and society, no. 28. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-35 [in Ukrainian]

Residence Locavore restaurant in Cherkassy with design by Yova Yager. (2023). Available at: https://www.village.com.ua/village/food/new-place/310635-lokavorskiy-restoran-residence-v-cherkasah-z-dizaynom-vid-yovi-yager [in Ukrainian]

National Accreditation Agency (NAAU). (2023). Available at: https://www.naau.org.ua/ [in Ukrainian] (accessed October 5, 2023).

National Restaurant Association of Ukraine. (2023). Available at: https://nraua.org/for_restaurateurs [in Ukrainian]

Volume of implemented services by types of economic activity in the Cherkasy region in the IV quarter of 2021. Available at: https://www.ck.ukrstat.gov.ua/source/arch/2022/dpsp_214.pdf [in Ukrainian]

Official portal of Cherkasy City Council, Mayor, Executive Committee. (2023). Available at: http://chmr.gov.ua/ua/sections.php?s=2 [in Ukrainian]

Rules of operation of public catering establishments (enterprises). Approved by order of the Ministry of Economy and European Integration of Ukraine dated July 24, 2002 No. 219. Registered in the Ministry of Justice of Ukraine on August 20, 2002 under No. 680/6968. Available at: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=6013 [in Ukrainian]

About the Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine. (2023). Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/pro_r.htm [in Ukrainian]

On tourism: Law of Ukraine dated September 15, 1995 No. 324/95-VR. Edition of 01.04.2023, basis – 1441-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian]

Restaurant management. Terms and definitions. DSTU 3862-99. (2023). Available at: https://dnaop.com/html/40988/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_3862-99 [in Ukrainian]

Restaurateur. Magazine for restaurant business professionals. (2023). Available at: https://www.restorator.ua/ [in Ukrainian]

Syrokhman I. V., Hyrka O. I., Kalimon M.-M. V. (2019) Safety and quality of food products (problems of today): manual. Central Union of Consumer Societies of Ukraine, Lviv trade and economy. Univ. Lviv: View of Lviv. trade and economy University, 394 p. Available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe [in Ukrainian]

Work strategy in 2023: how restaurateurs work in conditions of total uncertainty. (February 15, 2023). Available at: https://www.restorator.ua/post/strategy_2023 [in Ukrainian]

Trends 2022. Ukrainian realities: Vadim Granovsky. (January 21, 2022). Available at: https://www.restorator.ua/post/trendy-2022-ukrainski-realii-vabym-granovsky [in Ukrainian]

Trends 2022. Ukrainian realities: Maria Shaposhnikova. (January 19, 2022). Available at: https://www.restorator.ua/post/trendy-2022-ukrainski-realii-maria-shaposhnikova [in Ukrainian]

Official portal Cherkasy Regional State Administration. (2023). Available at: https://ck-oda.gov.ua/ [in Ukrainian]

Analysis of trends of development of foodstuffs and their influence on the income of restaurant business of Ukraine. (2023). Available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/18_2019/14.pdf [in Ukrainian]

Tsviliy S. M., Kuklina T. S., Zaitseva V. M. (2023) Marketing in the hotel and restaurant industry: training. manual Zaporizhzhia: NU «Zaporizhia Polytechnic». 260 p. Available at: http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/9584/1/NP_Tsviliy.pdf [in Ukrainian]

Civil Code of Ukraine: Law of Ukraine dated January 16, 2003 No. 435-IV. Edition dated 05.10.2023, basis – 3265-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text [in Ukrainian]

98% of establishments raised the prices of meals over the past year, 30% significantly updated the menu: survey results. (July 21, 2023). Available at: https://www.restorator.ua/post/survey_resulys

The 10 best restaurants in Cherkassy according to «Tripadvisor». Facilities recommended by travelers. (February 19, 2020). Available at: https://in.ck.ua/ua/miscya/10-naykrashchyh-restoraniv-cherkas-za-versieyu [in Ukrainian]

Переглядів статті: 28
Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2023-12-25
Як цитувати
Івашина, Л., Бишовець, Л., & Куракін, О. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА М. ЧЕРКАСИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ. Innovations and Technologies in the Service Sphere and Food Industry, (4 (10), 9-18. https://doi.org/10.32782/2708-4949.4(10).2023.1